Saturday
Feb 06th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

L-arlogg qed itektek ghall-PN

E-mail Print PDF
Share

Bil-konferenza stampa li ghamel Tonio Fenech nhar il-Hamis li ghadda, tabilhaqq intmess il-qiegh f'din il-kampanja elettorali. Bhala Ministru tal-Finanzi, Tonio Fenech qatt ma missu ha sehem f'konferenza stampa fid-Dar Centrali tal-Partit Nazzjonalista b'suggett li certament jincidi fuq is-servizzi finanzjarji li jaqghu taht ir-responsabbiltajiet ministerjali diretta tieghu.

B'dak li ghamel nhar il-Hamis li ghadda Tonio Fenech attakka l-integrità tas-sistema tas-servizzi finanzjarji ta' dan il-pajjiz minghajr ebda bazi ta' xejn u purament ghal skopijiet partiggjani.


Tonio Fenech allega li tlett professjonisti li joffru servizzi fiducjarji, Joe Cordina, Dr Martin Fenech u Charles Scerri, permezz tal-kumpannija Intershore Fiduciary Services, b'xi mod assocjaw irwiehom mal-korruzzjoni li kienet ghaddejja fix-xiri taz-zejt mill-Enemalta.

Kieku verament dan kien il-kaz, bhala Ministru tal-Finanzi, Tonio Fenech kien fl-obbligu li jirrapporta dan lill-awtoritajiet kompetenti fosthom l-MFSA u l-Pulizija, b'mod diskret biex ma jimminnax il-fiducja tas-sistema tas-servizzi finanzjarji gewwa pajjizna.

Imma flok ghamel dak li kien fid-dover li jaghmel, Tonio Fenech ghazel li jaghmel konferenza stampa partiggjana, fejn qaghad jispinnja kemm jiflah abbazi tal-fatt li l-kumpannija Intershore Fiduciary Services Limited ghal xi snin ipprovdiet servizzi professjonali lill-kumpannija Aikon Limited ta' George Farrugia, l-agent tat-Trafigura.

Issa kull min ghandu ftit gharfien baziku ta' kif tahdem is-sistema tas-servizzi fiducjarji gewwa pajjizna, jaf illi meta jkollok persuna li ghar-ragunijiet taghha tuza kumpannija fiducjarja biex ikollu ishma f'xi kumpannija, il-proprjetà ta' dawn l-ishma u l-kontroll effettiv taghhom jibqghu f'idejn min verament min ikun xtara l-ishma, f'dan il-kaz George Farrugia.

Nhar il-Hamis filghaxija Joe Cordina, Dr Martin Fenech u Charles Scerri esprimew id-dispjacir taghhom ghal mod kif isem il-kumpannija taghhom gie uzat mill-Partit Nazzjonalista u ddikjaraw li fl-ebda mument, la direttament u lanqas indirettament, Intershore Services Limited ma kellha x'taqsam mal-kummissjonijiet taz-zejt.

Ghas-servizzi professjonali li l-kumpannija kienet taghti lill-kumpannija ta' George Farrugia, Aikon Limited, Intershore Services Limited kienet thallas is-somma ta' €700 fis-sena, ftit aktar miz-zieda ta' €500 fil-gimgha li Tonio Fenech u shabu l-ministri taw lilhom infushom bil-mohbi.

Bl-aktar mod dizonest, Tonio Fenech f'tentattiv iddisprat biex forsi hu u shabu jinqalghu mill-fondoq li jinsabu fih, ivvinta minn zniedu dan id-diversiv meta suppost jaf li l-kontroll assolut tal-kumpannija Aikon Limited, kien jinsab f'idejn il-proprjetarju effettiv tal-ishma taghha (George Farrugia) u mhux tal-kumpannija li taghti s-servizzi fiducjarji.

Bl-iktar mod dizonest, Tonio Fenech mhux biss implika minghajr ebda bazi ta' xejn lil Joe Cordina, lil Martin Fenech u lil Charles Scerri fl-iskandlu tal-commissions taz-zejt, imma ghax Joe Cordina kien l-amministratur finanzjarju tal-Partit Laburista, ipprova anki jdahhal lill-PL fil-bixkla.

Naturalment, huwa u jaghmel dan, Tonio Fenech x'aktarx kien qieghed ikejjel b'xiber il-partit tieghu, li huwa proprju minhabba fih li f'Malta m'hawnx ligi dwar il-finanzjament tal-partiti li kellha tizgura trasparenza assoluta f'dan il-kamp.

Austin Gatt, Tonio Fenech, u l-Partit Nazzjonalista tant gew skussjati minn dan l-akbar skandlu ta' korruzzjoni li qatt assistejna ghalih f'pajjizna, li l-hin kollu jaraw x'jivvintaw biex jiddevjaw l-attenzjoni tal-pubbliku minn fuq dan l-iskandlu li s-sistemi laxki tal-amministrazzjonijiet Nazzjon-alisti ppermettew.

Austin Gatt hareg bil-hlieqa li kien sar frejm-up mill-Partit Laburista u spicca mharrek ghal difamazzjoni minn tlett kandidati Laburisti.
Biex minghalih jiskorja politikament Tonio Fenech, ghamel l-izball madornali li bhala Ministru tal-Finanzi attakka l-integrità tas-sistema tas-servizzi finanzjarji f'pajjizna.

Kieku verament kien hemm suspetti fondati li l-kumpannija Intershore Services Limited ma agixxietx kif suppost skont il-ligi, kellhom ikunu l-awtoritajiet kompetenti li jirrilevaw dan u mhux Tonio Fenech waqt konferenza stampa tal-Partit Nazzjonalista mill-aktar partiggjana.

Imma Tonio Fenech u l-PN tant jinsabu f'sitwazzjoni inkrepattiva, li ma realizzawx jew inkella ma ddejqu xejn li b'dak li ghamlu l-hamis li ghadda, infamaw mhux biss lil Joe Cordina, li kien fil-mira principali taghhom, imma infamaw ukoll lil wiehed minn shabhom, l-eks kandidat Nazzjonalista Martin Fenech, kif ukoll lill-accountant Charles Scerri.

Fid-disprament politiku li jinsab jah-kimhom, f'ghajnejn Tonio Fenech u shabu kull mezz huwa legittimu, anki jekk jispiccaw jaghmlu hsara kbira lil wiehed minn taghhom.

Fl-ahhar mill-ahhar il-qofol tal-kwistjoni kollha hija l-illogicità ta' min wassal lill-pajjiz f'sitwazzjoni fejn ghandu power station gdida li tahdem bl-aktar zejt li jniggez flok bil-gass u li fil-pajjiz kien hawn sistema ta' xiri ta' zejt mill-Enemalta tant laxka u perofrabbli li ppermetiet li jsehh skandlu enormi li qatt ma konna rajna bhalu.

 

Kummenti (0)Add Comment

Ikkummenta
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
 

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sat Sun Mon Tue Wed

 

Karikatura

 

Faccata