Friday
Oct 31st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

Ftehim Li Qajjem Diversi Dubji

Ftehim Li Qajjem Diversi Dubji

Il-Gvern habbar li mhux se jiffirma l-Power Purchase Agreement li kellu jdahhal fis-sehh kuntratt ta' €35 miljun li ffirma l-Ministeru ta' George Pullicino lejliet l-elezzjoni generali li ghaddiet. Ghaldaqstant, mhux biss kien se jkollna lill-Enemalta falluta, imma anki l-oghla kontijiet tad-dawl u l-ilma fl-istorja iffirmat minn ministru bl-ebda pjan vijabbli ghal dan il-qasam.

Filwaqt li l-Oppozizzjoni qeghda tikkritika lill-Gvern dwar il-pjan tieghu tal-Energija, b'dan il-kuntratt, Gvern Nazzjonalista pprova jorbot lil pajjizna ghal 25 sena shah illi jhallas ghall-generazzjoni tal-elettriku b'rata gholja ta' feed in tariff lil konsorzju Alberta. B'hekk, il-familji u n-negozji kienu jispiccaw ihallsu €25 miljun iktar ikkumparat mir-rati attwali.

 

Kien jaf

Dawn il-fatti gew zvelati t-Tnejn li ghadda fil-Parlament. Minkejja li dakinhar Pullicino baqa' jinsisti qal li r-rata gholja giet approvata mill-MRA, ir-realtà turi mod iehor. Fil-fatt, kien l-unika bidder li tefa' l-offerta ghal dan il-kuntratt li ghazel din ir-rata. Min-naha tieghu, il-Ministeru ta' Pullicino hareg letter of intent lill-Alberta li fiha jsemmi din ir-rata u jghid li dan id-dokument huwa legally binding.

Aqra Iktar...
 

Il-Hmar Iwahhal F’Denbu

Il-Hmar Iwahhal F’Denbu

Sfortunatament, anki f'dan il-kaz, il-poplu Malti kellu l-okkazjoni li jara lill-Partit Nazzjonalista juza' l-edukazzjoni bhala ballun politiku minflok joffri kritika kos...

Aqra Iktar...

Il-Pn Iqarraq Fuq It-Toly

 Il-Pn Iqarraq Fuq It-Toly

Il-manigment tal-kumpanija Toly ikkonferma ma' din il-gazzetta li l-haddiema taghha kienu se jahdmu b'gimgha ta' tlett ijiem darbtejn biss, u li waqt din il-waqfa kienu s...

Aqra Iktar...

Lil Min Se Temmen?

Lil Min Se Temmen?

Il-kampanja negattiva tal-Oppozizzjoni Nazzjonalista kompliet gmiela din il-gimgha hekk kif, minflok reazzjoni kostruttiva ghall-process li se jwassal ghat-tnedija tal-Ba...

Aqra Iktar...

Centru Mediku Ta’ Simulazzjoni Gdid F’mater Dei

Centru Mediku Ta’ Simulazzjoni Gdid F’mater Dei

Investiment ta' aktar minn €450,000

Il-professjonisti tal-kura fosthom il-qwiebel, tobba kif ukoll l-istudenti li qed jitharrgu l-kirurgija ghandhom centru mediku ta' simu...

Aqra Iktar...

“Impenjati Li Nilhqu L-Miri Ewropej” – Ministru Leo Brincat

“Impenjati Li Nilhqu L-Miri Ewropej” – Ministru Leo Brincat

Waqt summit fi Brussell li ghalih attenda wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-mexxeja Ewropej qablu li jnaqqsu l-emmissjonijiet tal-effett serra b'40% sas-sena 2030....

Aqra Iktar...

112-Il Ufficjal Itemmu B’success Tahrig Fil-Qasam Tal-Protezzjoni Tad-Data

112-il ufficjal fis-servizz pubbliku li jahdmu fil-qasam tal-protezzjoni tad-data temmew b'success kors ta' tahrig specjalizzat b'fondi Ewropej bl-iskop li jwessghu l-kom...

Aqra Iktar...

Il-Holqien Tax-Xoghol Ghal Nies B’kundizzjonijiet Mentali

Il-Holqien Tax-Xoghol Ghal Nies B’kundizzjonijiet Mentali

Bejn it-30 u l-31 ta' Ottubru, l-imsiehba tal-‘Job Trainers for People with Intellectual disabilities and autism spectrum disorders' (JoTraDI) se jiltaqghu fil-Waterfront...

Aqra Iktar...

L-Ugwaljanza Bejn Is-Sessi, Process Mhux Mitmum

L-Ugwaljanza Bejn Is-Sessi, Process Mhux Mitmum

Il-Ministru Helena Dalli talbet lill-Kummisjoni Ewropea tiehu passi konkreti permezz ta' tfassil ta' strategija biex tigi indirizzata l-isfida tal-ugwaljanza bejn is-sess...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 450

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata