Friday
May 29th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ahbarijiet

Responsabbiltà Ta’ Sid Il-Pompa

Responsabbiltà Ta’ Sid Il-Pompa

Il-Kap Ezekuttiv tal-Awtorità Maltija ghar-Rizorsi (MRA), Anthony Rizzo, iddikjara ma' din il-gazzetta li l-fjuwil li jinbiegh mill-pompi tal-petrol huwa responsabbli ghalih sid il-pompa, u mhux min jissupplixxi.

Il-KullHadd ghamlet din il-mistoqsija lill-MRA b'referenza ghal kaz ricenti fejn pompa tal-petrol kienet sfurzata taghlaq minhabba hsarat li garrbu l-vetturi li hadu l-fjuwil minn din il-pompa.

Filwaqt li l-klijenti fittxew lil sid il-pompa ghad-danni, is-sid sostna li l-hsarat kienu ggarrbu minhabba zball ta' min issupplixxa l-fjuwil lill-pompa, li allegatament minflok petrol kien tefa' d-dizil. Fil-fatt sid il-pompa ressaq il-kaz tieghu quddiem il-Qorti.

Aqra Iktar...
 

-1000 F’6 Xhur

-1000 F’6 Xhur

In-numru ta' nies jirregistraw f'April 2015 kien l-anqas numru ta' nies jirregistraw fix-xahar ta' April fi kwazi ghoxrin sena. Imqabbel mal-ahhar ta' Ottubru, il-qghad n...

Aqra Iktar...

Hidma Biex Il-Festa Maltija Tkun Rikonoxxuta Mill-UNESCO

Hidma Biex Il-Festa Maltija Tkun Rikonoxxuta Mill-UNESCO

Il-Festa Maltija bhala Wirt Kulturali Intangibbli huwa t-titlu ta' laqgha pubblika li ser tittella' nhar is-Sibt li gej filghodu fil-Kavallier ta' San Gakbu.

Matul din il-...

Aqra Iktar...

Certifikat Eccellenti Ghall-Bajjiet Maltin

Certifikat Eccellenti Ghall-Bajjiet Maltin

Nhar l-Erbgha li ghadda l-Kummissarju Ewropew ghall-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd Karmenu Vella nieda rapport intitolat European Bathing Water Quality in 2014,...

Aqra Iktar...

Premju ‘Servizz Bi Tbissima’; Mhux Eligibbli Dawk Li Qed Jigu Investigati

L-Awtorità Maltija ghall-Konsumatur u l-Kompetizzjoni (MCCAA) nediet il-premju Servizz bi Tbissima bhala parti minn kampanja ta' gharfien bl-iskop li jitjieb is-sevizz of...

Aqra Iktar...

Kura Mentali Ghaz-Zghazagh F’Monte Carmeli

Kura Mentali Ghaz-Zghazagh F’Monte Carmeli

Nhar il-Gimgha giet inawgurata binja biswit l-Isptar Monte Carmeli li fiha se jkunu qeghdin jinghataw kura psikjatrika zghazagh bi problemi mentali.

Dwar din il-binja li s...

Aqra Iktar...

Malta Tinhareg Mill-Procedura Tad-Deficit Eccessiv

Malta Tinhareg Mill-Procedura Tad-Deficit Eccessiv

 

"Il-Gvern Impenjat Li Jkompli Jnaqqas Id-Deficit" - Il-Ministru Edward Scicluna

Hekk kif ftit tal-jiem ilu Malta nghatat l-ahbar li l-Kummissjoni Ewropea ddecidiet li tir...

Aqra Iktar...

Art ODZ Moghtija Ghall-Izvilupp Fl-2006

Art ODZ Moghtija Ghall-Izvilupp Fl-2006

Fl-2006 l-Kabinett Nazzjonalista ha d-decizjoni li jnehhi kwazi 3 miljun metru kwadru ta' art minn ODZ, u dan minkejja li dak iz-zmien il-MEPA kienet iddikjarat li l-art ...

Aqra Iktar...

Ic-Cimiterju Tal-Addolorata Patrimonju Minsi

Ic-Cimiterju Tal-Addolorata Patrimonju Minsi

 

Ic-Cimiterju ta' Santa Marija Addolorata f'Rahal Gdid kulhadd jaf bih, imma ftit jafu dwar l-istorja tieghu u x'xoghol isir wara l-kwinti. Ghaldaqstant, LIAM GAUCI tkell...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 487

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata