Friday
Aug 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Not A Phoney War

Qabel it-Tieni Gwerra Dinjija lil Adolf Hitler hadd ma kien jiehdu bis-serjetà. Meta beda juri sinjali ta’ qilla, bhal meta invada parti minn dik li kienet ic-Cekoslovakkja, kulhadd beda jghid li dak li kien qieghed jigri kienet gwerra ta’ bic-cajt u li ma kinitx ser tikber. L-Inglizi kienu jsejhulha “The phoney war,” u l-Francizi “La Guerre Drole,” li tfisser l-istess haga.

Meta l-Ewropej intebhu verament x’qieghed jigri kien tard wisq. Adolf Hitler sab triq minghajr oppozizzjoni. Baqa’ diehel kullimkien u kines kollox u lil kulhadd. Biex regghu hadulu kollox, kellhom imutu miljuni ta’ nies, kemm suldati u civili, u jinqerdu hafna mill-ibliet tal-Ewropa.

Aqra Iktar...
 

Min Jitkaza,,,

Kultant jahsbu li huma biss ghandhom memorja. Jahsbuna li qeghdin insofru minn xi amnesija politika. Qieghed nghid ghall-mexxejja Nazzjonalisti. Din il-gimgha hargu b’wah...

Aqra Iktar...

Minn Got-Tagen Ghal Gon-Nar

Sa ftit tas-snin ilu konna qeghdin naraw xeni ta' ferh kullimkien. Fl-Iraq, fl-Afganistan, fl-Egittu, fil-Libja. Nies jiccelbraw billi jisaparaw l-armi fl-arja. Nies jitg...

Aqra Iktar...

B'dak Li Ghandna

Pajjizna huwa pajjizna u huwa zghir. Anzi, huwa zghir hafna. Pajjizna huwa fqir. Anzi, fqir hafna. Meta nghidu fqir ma nifhmux f'termini ta' flus izda f'termini ta' rizo...

Aqra Iktar...

"The war against drugs...”

Kull min imur Amsterdam fl-Olanda hemm ic-cans li f’xi pjazza pubblika jilmah avviz elettroniku tal-Gvern bil-kliem ghaddej: “In the war against drugs everybody is a lose...

Aqra Iktar...

Tezori Mohbija

Il-problema li ma nafux x'ghandna. Ghal snin twal qat ma sar inventarju ta' xi proprjetà ghandu l-Gvern. Ghandu kull xorta ta' proprjetà. Dik li jaf biha. Dik li ma jafx ...

Aqra Iktar...

Qrati tal-Ligi

Qrati tal-Ligi

Ahna qatt ma fhemna ghaliex inti u diehel fil-Qorti hemm plakka u fuqha l-kliem: Qrati tal-Gustzzja. Ahna nemmnu li aktar ikun adattat il-kliem: Qrati tal-Ligi. Ghalkemm ...

Aqra Iktar...

Elezzjonijiet

Anke dawn l-elezzjonijiet ghaddew. L-anqas tghaddi din is-sena li ma inkunux qeghdin inhejjju ghal ohrajn. Dawk tal-Kunsilli Lokali f’Marzu. Dejjem hekk konna. Jew nejja ...

Aqra Iktar...

Wara Elezzjoni

Wara Elezzjoni

Hames snin ilu kien hemm l-ewwel rebha elettorali Laburista minn meta nhatar Joseph Muscat bhala Mexxej tal-Partit Laburista. Ftit wara l-elezzjoni elettorali tal-2008, i...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 30

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata