Monday
Apr 27th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Provare Per Credere

Sa ftit ilu Malta ma kellhiex rilevanza partikolari fil-mappa politika tal-Ewropa. Kienet intesiet. Kienet marginali u sahansitra kienu jittiehdu decizjonijiet ghalina minghjar ma nkunu nafu, bhalma gara fil-kwistjoni tal-Libja. Kienu draw johduna for granted.

Sentejn u aktar b'amministrazzjoni Laburista u Malta regghet fuq il-mappa politika tal-Ewropa. Helsinki qatt ma nsejnieh. Rega' qieghed fuq il-mappa tal-Ewropa ghal diversi ragunijiet. Sar punt ta' refrenza fejn jidhlu drittijiet civili. Fejn sa sentejn ilu konna l-aktar pajjiz lura, kwazi kwazi bqajna fis-sittinijiet, illum ninsabu fuq quddiem nett. B'pajjizi ohrajn jirreferu lejna.

Ergajna wkoll fuq il-mappa tal-politika Ewropea ghal kwsitjoni ohra tahraq. Dik tal-immigranti li jaqsmu mill-Kontinent Afrikan ghal pajjizna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat minn dejjem kien fuq quddiem nett fuq din il-kwistjoni, akkost li gieli anke holoq konroversja. Izda l-ghadab tal-Prim Minsitru Malti ma hux indirizzat lejn dawk li jridu jfittxu gejjieni ahjar ghalihom. L-ghadab tieghu huwa indirizzat lejn dawk li suppost qeghdin jerfghu din il-bradellla tat-tbatija maghna u ma' pajjizi ohrajn Mediterranji bhalma hi l-Italja, il-Grecja u Spanja. Dawn huma l-pajjizi tal-fruntiera u ghax ghandhom din il-pozizzjoni jirbah dejjem l-argument li ftit hemm x'taghmel. Jiehdu naqra pacenzja.

L-isfortuna kbira kienet li, biex forsi kulhadd jibda jxomm il-kafè, kellha tkun tragedja kbira b'aktar minn sitt mitt ruh jitilfu hajjithom f'okkazjoni wahda. Kif qal tajjeb hafna l-Prim Ministru. Kien bhal donnu dahlet l-attitudni li dawn l-imwiet kollha fil-bahar ta' madwarna kienu semplici ahbar bhal kull ahbar ohra. Konna qeghdin nitqanfdu bejnietna fuq l-ghasfur meta madwarna kellna cimiterju tal-ilma. Kif darba qal wiehed: Mewta wahda taghmel ahbar. Mijiet ta' mwiet huma statistika.

Hija hasra u nuqqas ta' sensittività umana min-naha ta' dawk il-pajjizi Ewropej li, biex iccaqalqu, kellhom imutu sitt mitt ruh f'daqqa meta, fil-fatt, matul dawn l-ahhar tliet snin bil-ftit il-ftit mietu hafna aktar. Fil-qiegh tal-bahar Mediterran hemm eluf ta' katavri jistennew is-salvazzjoni ta' azzjoni konkreta u reali. Bl-insistenza ta' Malta u tal-Italja, il-kwistjoni qieghda tkun trattata b'urgenza mill-Unjoni Ewropea issa, meta l-problema ilha urgenti s-snin.

Sa issa saru hafna tentattivi. Il-falliment kien l-aktar dovut ghan-nuqqas ta' hegga u rieda tajba minn dawk il-pajjizi Ewropej li dejjem raw din il-problema bhala xi haga 'l boghod ghax l-izbark ta' eluf ta' immigranti ma jsirx fuq ix-xtut taghhom. Il-principju ta' solidarjetà kien il-principju li serva bhala l-gebla tax-xewka tal-Unjoni Ewropea. Sa issa rajna kollox minbarra solidarjetà reali.

Paroli u karti kemm trid. Meta ftit tas-snin ilu l-Kap tal-Oppozizzjoni nizel Malta jiftahar li kien hu li ggieled ghal dan il-principju, kien jixbah hafna lill-Prim Ministru Ingliz Neville Chamberlain. Kellu biss bicca karta li ma ssarfet f'xejn, ghax dak li suppost kellu jkun burden sharing kien biss retorika politika li ma tat ebda frott. Apparti dan, hafna mill-pajjizi Ewropej ghandhom obbligu morali li jghinu ghax hafna minn dawk li qeghdin jaharbu mill-Afrika, sa zmien mhux 'il boghod, kienu kolonji taghhom u, aktar minn hekk, ghad ghandhom interess kbir fir-rizorsi naturali ta' dan il-Kontinet.

Ghalhekk, wara esperjenza twila ta' tentattivi, wiehed irid ikun kawt u ma jdoqqx trombi. Bit-tnax-il punt li qeghdin jissemmew jinghad li l-problema ser tkun minimizzata, izda kien qal tajjeb il-Prim Ministru fil-programm ta' diskussjoni popolari Taljan Porta a Porta:  "L-ewwel irridu naraw, u mbaghad nemmnu."

Kif kien jghid riklam tal-birra fuq it-televizjoni Taljan: "Provare per credere."

 

Aqra Iktar...
 

Aspettattivi Baxxi u Ambizzjoni Fjakka

Aspettattivi Baxxi u Ambizzjoni Fjakka

Elezzjoni ohra giet u marret. B'turnout ta' 75% fir-referendum u 68% fl-elezzjoni tal-kunsilli lokali, ghal darb'ohra rajna li r-referenda u l-elezzjonijiet huma avvenime...

Aqra Iktar...

Il-Poplu Sovran

Il-Poplu Sovran

Min jaf kemm-il darba smajnieha li l-poplu huwa sovran. L-ewwel ma ntqalet bl-aktar mod car kienet minn wiehed mill-founding fathers tal-Istati Uniti: Benjamin Franklyn....

Aqra Iktar...

Inhir Fid-Dormitorju

Inhir Fid-Dormitorju

L-Ghid huwa s-simbolu ta' bidu gdid. Il-qawmien li jaghti bidu ghal hajja gdida. Izda kemm dan japplika ghad-dinja tal-politika ma nafux nghidu.

Konna nahsbu li jekk il-me...

Aqra Iktar...

Morte a Sansone

Morte a Sansone

Qisu dhalna f'dar antika li hija sabiha izda trid tindifa. Bhal meta koppja jidhlu f'dar antika wara li tkun ilha okkupata minn haddiehor u jibdew jisbarazzaw id-dar minn...

Aqra Iktar...

Vive La Difference

Kien hemm diversi progetti li kellhom isiru ftit tas-snin ilu. Kienu progetti tajbin, izda ma sarux. Kellu jkun hemm b'aktar minn biljun ewro fi progetti, izda baqghu fl-...

Aqra Iktar...

Id-Dnub Ma Jorqodx

Xi hin jew iehor id-dnubiet dejjem johorgu. Jekk mhux illum, ghada. Jekk mhux f'hajtek, wara mewtek. Hemm mitt mod kif jinkixfu d-dnubiet. Gieli l-gazzetti, gieli l-inves...

Aqra Iktar...

Knisja Kattolika Appostolika rUmana

Knisja Kattolika Appostolika rUmana

Le, mhux zball tat-tipa. Huwa intenzjonat. L-erre zghira u mhux kapitali apposta. Ahna nghidu li l-erre kollox, ovvjamnet minghjar ma nitilfuha.

Nifirhu u nawguraw lill-Mo...

Aqra Iktar...

Dejjem B'Xi Haga Gdida!

Dejjem B'Xi Haga Gdida!

 

Aktar minn elfejn u tliet mitt sena ilu l-filosfu Grieg Aristotele kien qal: “Mill-Afrika dejjem tohorg xi haga gdida!” Sal-lum ghadna ma nafux sewwa lil dan il-kontinen...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 34

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata