Friday
Nov 28th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Min Jiskongra

Bhalissa l-mexxejja Nazzjonalisti mejtin ghal rizenja. Kultant nahsbu li ghadhom ma ntebhux li l-ahhar elezzjoni ghaddiet u ghadhom ghaddejin bl-istes lanja ta' rizenji. Fil-kampanja elettorali kienu talbu r-rizenja tad-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Toni Abela. Ftit wara bdew jitolbu dik ta' Joseph Muscat. Ir-rizultat elettorali wera li hadd ma ta kashom.

Issa regghu qabdu l-istess gakulatorja politika. Sa ftit ilu bdew jitolbu r-rizenja ta' Joseph Muscat u Konrad Mizzi ghax, skont huma, il-power station li tahdem bil-gass mhux ser tkun lesta fiz-zmien. Il-Prim Ministru u l-Ministru bil-kalma u s-serenità kollha spjegaw li kollox ser isir skont kif ippjanat u l-power sation ser tinbena. Meta raw li n-nies mhumiex maghhom ghax, kif qal sewwa Mario Demarco, bis-sahha tal-kontijiet irhas rohsot ukoll il-hajja, riedu jaqbdu ma xi hadd iehor. Bhal xi hadd medhi li jaqbad man-nies.

Il-Ministru Helena Dalli spiccat fil-mira taghhom ghal xi haga li ma kinitx taf li qed issir. Jafu tajjeb hafna, li fejn jidhlu drittijiet civili, il-Ministru Helena Dalli tat id-dinjità kollha lil dawk li ghal snin shah thallew minghajr ebda dritt u dan kemm kienu ilhom fil-Gvern il-mexxejja Nazzjonalisti. Biex minghalihom igemmduha, hargu bi storja meta hi ma kienet taf b'xejn b'dak li qieghed jigri. Anke hawn bhal donnhom riedu rizenja.

Meta lanqas din ma qabdet, issa jridu r-rizenja tal-Ministru Manwel Mallia minhabba sparatura tas-sewwieq tieghu. Ma niddejqu xejn nikkundannaw dak li gara u li qatt ma nistghu niggustifikaw l-uzu tal-armi. Tant dan huwa minnu, li l-istess Ministru ma ddejjaq xejn jissospendi lil din il-persuna mix-xoghol. Izda li titlob ir-rizenja ta' Ministru ghal xi haga li, meta twettqet, hu lanqas kien johlom li qatt tista' ssir hija esagerazzjoni. Li kieku l-Ministru b'xi mod iggustifka dak li gara, allura kien ikun mod iehor. Izda jidher car daqs il-kristall li l-attakk fuq Manwel Mallia huwa wiehed imnissel minn sistema ta' kondotta politika tal-mexxejja Nazzjonalisti li bilfors iridu ras xi hadd fuq il-platt.

Jidher car li dan kollu qieghed isir biex inessu l-effett pozittiv tal-bagit. Ma felhux ghal reazzjoni pozittiva minn kullimkien dwar il-bagit. Ma jistghux jemmnu li ghat-tieni darba konsekuttiva rega' hemm bagit daqslikieku regghet gejja l-elezzjoni. Ghalhekk qeghdin ifittxu l-ahjar diversiv possibbli biex innessu lin-nies dwar il-bagit.

Izda kif dejjem ghedna, certu kliem skoprewh wara li spiccaw fl-Oppozizzjoni. Sakemm kienu fil-Gvern kien hemm elf sejha ghal rizenji ta' diversi ministri izda hadd ma ccaqlaq. L-ghajta ghar-rizenji ma kinitx issir mill-Oppozizzjoni biss izda anke minn hdan il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista stess. L-omm tar-rizenji kollha kellha tkun li l-Kabinett kollu kellu jirrizenja meta litteralment inqabdu jiehdu €500 zieda minn wara dahar il-poplu.

Tant kienu fil-hazin li kellhom iroddu dak li hadu lura, bhal meta xi hadd jiehu xi haga ta' haddiehor u jkollu jroddha lura. Tant kien kaz sfaccat li tibqa' tidwi t-twiddiba tal-Awditur Generali li dan kien il-kaz klassiku ta' kif ma ghandekx tiggverna. Dakinhar il-Partit Laburista kien prudenti u llum nahsbu li ghamel zball, ghax messu talab ir-rizenja tal-Kabinett kollu.

Kellu jwassal ghal rizenja l-mod u l-manjiera li nghatat it-tender tal-bini tal-power station lill-BWSC. Kien tender imfassal u mahdum biex jiehdu min riedu li jiehdu. Kien tender mimli inkonsistenzi procedurali li jaghtu lok ghal suspetti serji ta' kif saru l-affarijiet. Kien tender minn fuq s'isfel mimli konflitti ta' interessi u manuvri li mhumiex tas-soltu.

Kien tender li ghal darb'ohra wassal lill-Awditur Generali jitkaza bil-mod ta' kif saru l-affarijiet sal-punt li anke qal li l-process kien difettuz u li ghalhekk kellha tohrog tender gdida. B'dan kollu ebda ufficjal tal-Enemalta, u wisq anqas xi politiku, ma ta r-rizenja tieghu wara dan ir-rapport.

Izda l-aghar xenarju rajnieh fil-boardroom tal-Enemalta, li kienet saret speci ta' bejta ta' pirati, li flok jghixu bil-priza jghixu bil-commissions. Dak li gara fix-xiri taz-zejt fl-Enemalta jibqa' mnizzel fl-istorja ta' pajjizna bhal avveniment iswed fil-mod kif kien amministrat il-pajjiz. Min kien responsabbli, anke jekk ma kienx jaf ghaliex, messu kien jaf, kellu kaz car ta' rizenja. Bhas-soltu, mhux biss ma gara xejn, talli dakinhar il-Prim Minsitru li kien hemm iddefenda lill-Ministru li kien responsabbli mill-Enemalta! Dik rizenja!

Izda qeghdin biss niftakru fi ftit okkazjonijiet. Ghax mhux qeghdin insemmu lil Tonio Fenech u lill-ahwa Montebello u l-kaz tas-segretraju tieghu, certu Borg Hadley, fil-kaz tat-tixhim. L-istess nies li llum qeghdin jitolbu ghar-rizenja ta' Manwel Mallia, dakinhar hadd ma talab ghar-rizenja ta' Tonio Fenech. Tajjeb li nfakkru li l-ewwel verzjoni ta' Borg Hadley kienet li l-flus li ha minghand l-ahwa Montebello kienu ghall-kampanja elettorali ta' Tonio Fenech. Ghal xi raguni stramba dik il-versjoni nbidlet u hasbu li, bl-ammissjoni ta' Borg Hadley, il-bicca waqfet hawn. Izda qieghed jarralhom bl-ikrah, anke jekk dakinhar Tonio Fenech ma offriex ir-rizenja tieghu.

Ma nahsbux li l-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista qeghdin f'pozizzjoni li joqoghdu jitolbu r-rizenja. L-ewwel ghax ma hemmx lok ghalihom. It-tieni ghax meta kienu fis-setgha kollox urew, minbarra kultura ta' rizenji. Hemm qawl tajjeb hafna li joqoghdilhom b'perfezzjoni: min jiskongra jrid ikun pur. Huma kollox, minbarra puri.

Aqra Iktar...
 

Lino

L-ahbar li miet Lino nikktet lil kulhadd. Mal-mewt ta' Lino nghalaq kapitlu iehor fl-istorja ta' pajjizna. Jekk mal-mewt ta' Mintoff inghalaq il-kapitlu tal-azzjoni polit...

Aqra Iktar...

Ma Ghandhomx X’jaghmlu

Ma Ghandhomx X’jaghmlu

Minflok jaraw x'messhom jaghmlu biex forsi jirrangaw lilhom infushom, mohhhom biex jaghmlu bhall-gara li zzekzek fuq haddiehor.

F'daqqa wahda jridu jibdlu kollox u lil kul...

Aqra Iktar...

Zmien Il-Kotba…

Bejn Halloween, il-festa assocjata mal-biza', u bejn il-Milied, il-festa assocjata mal-ferh, se nkunu qed niccelebraw il-festa tal-ktieb, festa li zgur ma tistax tabbina ...

Aqra Iktar...

Don Kixott U Sanco Panza

Don Kixott U Sanco Panza

L-ewwel hareg Simon Busuttil bhal Don Kixott biex jiggieled mal-imtiehen. Talab lill-Prim Ministru jirrizenja ghax, skont hu, il-power sation tahdem bil-gass ma kinitx se...

Aqra Iktar...

Xemx wisq sabiha!

Xemx wisq sabiha!

Min ma jiftakarx lit-Tramps ikantawha! Kanzunetta ddedikata lill-Ghawdex. Din il-Gimgha l-Partit Laburista organizza l-Kungress ta' Ghawdex kif obbligat li jaghmel kull s...

Aqra Iktar...

Tassew Gdid

Tassew Gdid

Xkupa gdida tiknes aktar. Hekk jghid il-Malti. Dan rajnieh fil-Partit Laburista bil-hatra tal-Mexxej Joseph Muscat. Mhux ghax ta' qablu ma ghamlux li setghu. Altru! Alfre...

Aqra Iktar...

Uccelli Del Malaugurio

Hawn min jifrah bil-gid u min jifrah bid-deni. Hawn min jifrah bid-deni anke meta janticipa li ser issir il-hsara. Din hija l-attitudni ta' xi whud fil-Partit Nazzjonali...

Aqra Iktar...

Poplu Wiehed

Poplu Wiehed

Sa min meta kien fl-Oppozizzjoni, il-Partit Laburista dejjem qal li ahna poplu wiehed u li ma ghandu jkun hemm xejn li jifridna. Ma jfissirx li minn zmien ghal zmien nist...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 32

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata