Friday
Jan 30th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Bix-Xiber

Bix-Xiber

 

Il-Malti jghid li kulhadd ikejjel b’xibru. Kien ghalhekk li proprju ftit tal-jiem ilu l-Vici Kap tal-Partit Nazzjonalista, Beppe Fenech Adami, talab lill-Awditur Generali jinvestiga x-xiri taz-zejt bil-hedging taht amministrazzjoni Laburista. Ghamel din it-talba fil-Kumitat tal-Kontijiet tal-Parlament, meta suppost dan il-Kumitat gie mahtur biex jinvestiga lill-omm tal-iskandli kollha fix-xiri taz-zejt. Skandlu li ta’ kuljum tfaqqas xi haga dwaru jew ta’ kuljum xi hadd jispicca sospiz minn xoghlu jew jittella’ l-Qorti.

Meta Beppe Fenech Adami ghamel din it-talba haseb li jahsad lil kulhadd, inkluzi l-Ministri Owen Bonnici u Edward Zammit Lewis. Gara bil-kuntrarju. Owen Bonnici bl-istil solitu tieghu u bl-akbar kalma qallu li ma kien hemm ebda oggezzjoni. Gvern Laburista ma ghandu xejn minn xiex jibza’, ghax dak li ghamel ghamlu biex jiffranka minn flus il-poplu u mhux biex jaghmel sinjuri lil xi erbgha min-nies! Il-hedging isir meta s-suq ta’ kommodità bhalma hu z-zejt jindika li l-prezz tieghu x’aktarx ikompli jitla’, kif fil-fatt kien qieghed jigri xhur ilu. Dan dejjem fih ir-riskju tieghu.

Il-Ministru Konrad Mizzi qal li kif jaghlaq il-perjodu tal-kuntratt tal-hedging, il-prezz tal-fjuwil jibda jirrifletti l-prezzijiet tas-suq. Izda l-Ministru Konrad Mizzi ma qalx il-verità kollha. Ma qalx li, minkejja kollox, il-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma rahsu drastikament ghar-residenzi. Lanqas ma qal li f’Marzu li gej jorhsu wkoll dawk tan-negozju, bil-hedging u minghajru!

Aqra Iktar...
 

It-Taqliba

Il-kelma ‘reshuffle' maqluba ghall-Malti ghandha kelma ohra li toqrob lejha: taqliba. Bil-Malti ‘taqliba' tista' tfisser hafna aktar affarijiet. Tista' tfisser bidla, taq...

Aqra Iktar...

Anka Charlie Jahsibha Bhalna

Anka Charlie Jahsibha Bhalna

Kieku ridna l-anqas stajna ma niktbux fl-ewwel faccata dwar dak li gara ftit tal-jiem ilu fil-qalba tal-Ewropa. Qed nirreferu ghall-attakk fahxi li sar fuq il-Kwartieri t...

Aqra Iktar...

Sena Libjana

Sena Libjana

 

Kellna sena li fiha kellna lil-Libja dejjem fuq ilsienna. Ma kinitx tghaddi gimgha li ma nisimghux b'xi wahda. Bhala gar taghna, dejjem hadna interess fil-poplu Libjan u...

Aqra Iktar...

Lejn Sena Aktar Tolleranti

Lejn Sena Aktar Tolleranti

Aktar ma jghaddi z-zmien l-intolleranza aktar qieghda tgholli rasha. Hafna drabi din hija mnissla mill-fatt li l-politici u l-gvernijiet mhumiex jirrispondu ghall-bizghat...

Aqra Iktar...

Lil Dawk Ta’ Rieda Tajba

Lil Dawk Ta’ Rieda Tajba

Meta tkun riesqa l-festa tal-Milied kulhadd jibda jsemmi r-rieda tajba. Anke l-angli fuq il-presepju, fuq il-faxxa li jzommu ikun hemm miktub li mberkin dawk ta' rieda t...

Aqra Iktar...

Bla Gieh!

Bla Gieh!

"L-esponenti jixtiequ jirrilevaw illi kien hemm min ghamel allegazzjoni li dan l-istess bord huwa cover-up. Fil-fehma taghna jinghad mill-ewwel li nkunu qeghdin nonqsu je...

Aqra Iktar...

L-onorabbli onorarja

L-onorabbli onorarja

Mhux facli dak li ddahhal terga' tohorgu. Izda jekk dak li ddahhal ma jkunx sar bis-sewwa, allura trid taghtih lura. F'sitwazzjoni bhal din, l-irgulija hija kollox. Fil-f...

Aqra Iktar...

Jaghmlu Bhal Qattusa

Din kienet gimgha mimlija ahbarijiet. L-akbar tnejn kienu d-diskussjoni tal-bagit u l-incident xejn sabih tal-isparatura tal-eks xufier tal-Ministru Manwel Mallia. Il-Pri...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 33

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata