Saturday
Feb 28th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Dejjem B'Xi Haga Gdida!

Dejjem B'Xi Haga Gdida!

 

Aktar minn elfejn u tliet mitt sena ilu l-filosfu Grieg Aristotele kien qal: “Mill-Afrika dejjem tohorg xi haga gdida!” Sal-lum ghadna ma nafux sewwa lil dan il-kontinent, ahseb u ara fi zmien il-Grecja antika.

L-Afrika huwa kontinent sinjur izda fqir fl-istess hin. Sinjur fil-minerali u rizorsi naturali. Fqir ghax dawn ir-rizorsi, il-parti kbira minnhom mhumiex f’idejn l-Afrikani izda monopolju tal-pajjizi sinjuri fil-Punent. Fqir, ghax il-parti l-kbira tal-poplazzjoni tghix f’faqar u mizerja kbira minhabba li l-gid li hemm f’pajjizhom qatt ma jitqassam b’gustizzja.

L-Afrika ilha ghal mijiet ta’ snin tkun sfruttata, bi gvernijiet li ma jafux xi tfisser demokrazija, ma jafux jamministraw b’gustizzja u b’sistemi korrotti li jaghmlu lil ftit sinjuri u l-bqija fqar. Ma hux fl-interess ta’ dawk li jippontifikaw kif ghandha tkun l-Afrika li jaraw li s-sistemi f’dan il-kontinent jinbidlu. L-ipokresija tal-pajjizi sinjuri fir-rigward ta’ dan il-kontinent hija grassa.

Aqra Iktar...
 

Ahfrilna Belt Valletta

Ahfrilna Belt Valletta

F'temp ta' mija u hamsin sena dan il-bieb inqala' mill-aqas tliet darbiet. Qeghdin nghidu ghal Putirjal, li hija l-korruzzjoni tal-kelma ‘Porta Reale'. Izda mhux l-isem t...

Aqra Iktar...

Ghandhom Ragun Jibku!

Ghandhom Ragun Jibku!

Kif jghidu l-Inlgizi: "Never a dull moment!" Issa kellna sentenza tal-Prim Awla Qorti Civili u mhux il-Qorti Kostituzzjonali, fejn gew allokati zewg siggijiet ohra lil...

Aqra Iktar...

Ejjew Inharsuhom

Ejjew Inharsuhom

Il-problema li ghandu l-Partit fl-Oppozizzjoni hi, li jahseb li jista' jikkonvinci billi kultant zmien jaqbad ma' xi krucjata fantazma biex jirbah il-voti. Wahda minn daw...

Aqra Iktar...

Bix-Xiber

Bix-Xiber

 

Il-Malti jghid li kulhadd ikejjel b’xibru. Kien ghalhekk li proprju ftit tal-jiem ilu l-Vici Kap tal-Partit Nazzjonalista, Beppe Fenech Adami, talab lill-Awditur General...

Aqra Iktar...

It-Taqliba

Il-kelma ‘reshuffle' maqluba ghall-Malti ghandha kelma ohra li toqrob lejha: taqliba. Bil-Malti ‘taqliba' tista' tfisser hafna aktar affarijiet. Tista' tfisser bidla, taq...

Aqra Iktar...

Anka Charlie Jahsibha Bhalna

Anka Charlie Jahsibha Bhalna

Kieku ridna l-anqas stajna ma niktbux fl-ewwel faccata dwar dak li gara ftit tal-jiem ilu fil-qalba tal-Ewropa. Qed nirreferu ghall-attakk fahxi li sar fuq il-Kwartieri t...

Aqra Iktar...

Sena Libjana

Sena Libjana

 

Kellna sena li fiha kellna lil-Libja dejjem fuq ilsienna. Ma kinitx tghaddi gimgha li ma nisimghux b'xi wahda. Bhala gar taghna, dejjem hadna interess fil-poplu Libjan u...

Aqra Iktar...

Lejn Sena Aktar Tolleranti

Lejn Sena Aktar Tolleranti

Aktar ma jghaddi z-zmien l-intolleranza aktar qieghda tgholli rasha. Hafna drabi din hija mnissla mill-fatt li l-politici u l-gvernijiet mhumiex jirrispondu ghall-bizghat...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 33

It-Temp

Sat Sun Mon Tue Wed

 

Faccata