Saturday
Aug 23rd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Dak li gara nhar it-Tlieta

 

Partit Laburista ilu kwazi sena u nofs fil-Gvern. F’hafna oqsma d-differenza bdiet tidher. F’ohrajn qisu l-affarijiet ma nbidlux. Ma nistghux nistennew li f’sena u nofs jinbidel kollox ghall-ahjar. L-importanti li qieghed isir kull sforz biex l-affarijiet, minn kif wirithom dan il-Gvern, jinbidlu ghall-ahjar malajr kemm jista’ jkun.

Qasam li kien u ghadu politikament kontroversjali huwa dak tal-energija. B’mod partikolari l-provvista tal-elettriku u l-ilma. F’dawn l-ahhar xhur saru qabziet importanti li baghtu messagg ta’ tama lill-poplu Malti. L-ewwel kien hemm ir-rohs sostanzjali tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. It-tieni kien l-investiment Çiniz f’dan il-qasam. Investiment li mhux biss ser igib mieghu aktar effetti pozittivi fuq l-ekonomija b’mod generali, izda salva lill-Enemalta minn falliment u kollass finanzjarju totali. Dan il-Gvern wiret dejn ta’ aktar minn 800,000,000. Li kieku l-Enemalta baqghet sejra kif kienet sejra, kien hemm cans li tigbed maghha anke lis-settur bankarju.

Izda, mhux kollox ward u zahar fil-qasam tal-energija. Ghalkemm il-pjan ta’ dan il-Gvern hu li jkollna power station li tahdem bil-gass u li jkomplu jorhsu l-kontijiet, kif fil-fatt ser jigri s-sena d-diehla ghan-negozji, il-problemi xorta jezistu. It-Tlieta li ghadda Malta kollha kwazi spiccat fi dlam totali. Kien hemm zewg spluzjonijiet ta’ makkinarju li jiggenera u jiddistribwixxi d-dawl. Li ma wegga’ hadd digà huwa miraklu. Izda, huwa wkoll miraklu li, minkejja l-hsara estensiva, id-dawl ma damx ma rega’ gie.

Dak li gara nhar it-Tlieta li ghadda huwa sinjal ta’ hafna affarijiet. Sinjal li dan il-Gvern qieghed ikollu jiddobba b’dak li sab ma’ wiccu. Sab qasam li mhux biss kien nieqes mill-investiment, izda kien bejta ta’ korruzzjoni u prattici xejn trasparenti. Dak li gara nhar it-Tlieta jibghat messagg li dan il-Gvern irid iwettaq il-pjan tieghu malajr kemm jista’ jkun. B’Ministru ghall-Energija li huwa energetiku, dan il-pjan m’ghandux ifalli.

Fl-ahhar nett dan il-Gvern irid joqghod attent li, bhalma gara lil gvernijiet ohra li hadmu, ma jispiccax vittma tas-successi li jikseb. M’hemmx dubju li f’dawn l-ahhar sena u nofs id-domanda ghall-energija zdiedet. Bizzejjed nghidu li l-industrija tat-turizmu zdiedet b’20% fuq is-snin ta’ qabel. Dan il-fatt wahdu jgib mieghu konsegwenzi ta’ aktar konsum u stress fuq l-infrastruttura, fosthom il-konsum tad-dawl u l-ilma.

Fattur iehor li seta’ kompla kabbar id-domanda kien ir-rohs tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan zgur li gab mieghu aktar konsum. Ghalhekk kibret id-domanda tal-produzzjoni kemm tad-dawl kif ukoll tal-ilma, li ghadha ssir b’teknologija li ma tantx sar investiment fiha qabel. Ghalhekk ghandek sitwazzjoni li tohloq krizijiet fil-produzzjoni li fost ohrajn iwasslu ghal dak li gara nhar it-Tlieta li ghadda. Ghalhekk, huwa fl-interess tal-pajjiz li l-pjan li ghandu l-Gvern jitwettaq illum qabel ghada.

Dan il-gurnal jifrah lill-haddiema tal-Enemalta. B’dak li gara t-Tlieta napprezzaw li f’xogholhom hemm certu sogru. B’xorti tajba hadd ma wegga’. Izda, minkejja kollox hadmu minghajr heda sabiex f’qasir zmien is-sitwazzjoni giet lura ghan-normal. Il-haddiema tal-Enemalta huma l-eroji veri ta’ dak li gara nhar it-Tli­­­­­­­­eta.

Kienet haga tajba li l-Gvern habbar li kien ser jikkompensa lil xi whud ghall-hsara li setghu sofrew minhabba l-qtugh tad-dawl. Inizjattiva li tindika zewg affarijiet: li dan il-Gvern lest li jerfa’ r-responsabbiltajiet tieghu u ma joqghodx jinheba wara kantunieri; tfisser ukoll li meta l-konsumatur ghandu ragun m’ghandniex inhalluh joqghod ikarkar fil-kurituri tal-Qorti, izda ghandna mill-ewwel nirrikonoxxu d-drittijiet tieghu.

 

Aqra Iktar...
 

Patetici

Patetici

Kulhadd jiftakar meta faqqghet il-krizi fil-Libja. Issa ghaddew sentejn minn meta l-Kurunell Gaddafi tnehha mill-poter. Kulhadd jiftakar kif dakinhar il-pajjiz kollu kien...

Aqra Iktar...

Sinjuri...Izda Fqar

Pajjizna ghandu problema. Sinjur, izda fqir. Forsi tinhass kontradizzjoni, izda hekk hu. Malta hija muzew haj tal-Istorja. Imkien fid-dinja ma hemm daqstant tempji, fdali...

Aqra Iktar...

Not A Phoney War

Qabel it-Tieni Gwerra Dinjija lil Adolf Hitler hadd ma kien jiehdu bis-serjetà. Meta beda juri sinjali ta’ qilla, bhal meta invada parti minn dik li kienet ic-Cekoslovakk...

Aqra Iktar...

Min Jitkaza,,,

Kultant jahsbu li huma biss ghandhom memorja. Jahsbuna li qeghdin insofru minn xi amnesija politika. Qieghed nghid ghall-mexxejja Nazzjonalisti. Din il-gimgha hargu b’wah...

Aqra Iktar...

Minn Got-Tagen Ghal Gon-Nar

Sa ftit tas-snin ilu konna qeghdin naraw xeni ta' ferh kullimkien. Fl-Iraq, fl-Afganistan, fl-Egittu, fil-Libja. Nies jiccelbraw billi jisaparaw l-armi fl-arja. Nies jitg...

Aqra Iktar...

B'dak Li Ghandna

Pajjizna huwa pajjizna u huwa zghir. Anzi, huwa zghir hafna. Pajjizna huwa fqir. Anzi, fqir hafna. Meta nghidu fqir ma nifhmux f'termini ta' flus izda f'termini ta' rizo...

Aqra Iktar...

"The war against drugs...”

Kull min imur Amsterdam fl-Olanda hemm ic-cans li f’xi pjazza pubblika jilmah avviz elettroniku tal-Gvern bil-kliem ghaddej: “In the war against drugs everybody is a lose...

Aqra Iktar...

Tezori Mohbija

Il-problema li ma nafux x'ghandna. Ghal snin twal qat ma sar inventarju ta' xi proprjetà ghandu l-Gvern. Ghandu kull xorta ta' proprjetà. Dik li jaf biha. Dik li ma jafx ...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 30

It-Temp

Sat Sun Mon Tue Wed

 

Karikatura

 

Faccata