Monday
Sep 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Back to School

Back to School

 

Awwissu wasal fl-ahhar gimgha. Ftit tal-jiem ohra u jkun ghadda z-zmien tal-murtali u vaganzi. Hekk kif jidhol Settembru l-ewwel ma jigu f’mohhna huma wliedna. Nibdew nahsbu fihom biex jhejju ghall-iskola.

Li tibghat ’l uliedek l-iskola ma ghadux b’xejn. Ma ghadux bhal dari fejn kollox kien jaqa’ mis-sema. Dari l-ispejjez kienu jkunu hafna anqas mil-lum ghax il-Gvern kien jipprovdi kollox ghal dawk li kienu jibaghtu lil uliedhom l-iskejjel tal-Gvern. Illum l-affarijiet inbidlu u dak kollu li ghandhom bzonn irridu nixtruhulhom.

 

Ghal dawk li jghixu bil-paga minima jew b’wahda medja mhix xi haga facli li tibghat zewg ulied l-iskola tal-Gvern. Mar-radd tas-salib hemm l-ispejjez tal-uniformi, il-kotba, il-pitazzi, ecc. L-ispiza saret piz enormi ghal dawk li jaqilghuha u jikluha. Hija spiza inevitabbli u li trid issir. Allahares naslu fis-sitwazzjoni li nispiccaw ma nibaghtux lil uliedna l-iskola minhabba l-ispejjez ghax ikun ta’ dizastru kemm ghal uliedna u kemm ghall-pajjiz.

Aqra Iktar...
 

Dak li gara nhar it-Tlieta

 

Partit Laburista ilu kwa z i sena u nofs fil-Gvern. F’hafna oqsma d-differenza bdiet tidher. F’ohrajn qisu l-affarijiet ma nbidlux. Ma nistghux nistennew li f’sena u nofs ...

Aqra Iktar...

Patetici

Patetici

Kulhadd jiftakar meta faqqghet il-krizi fil-Libja. Issa ghaddew sentejn minn meta l-Kurunell Gaddafi tnehha mill-poter. Kulhadd jiftakar kif dakinhar il-pajjiz kollu kien...

Aqra Iktar...

Sinjuri...Izda Fqar

Pajjizna ghandu problema. Sinjur, izda fqir. Forsi tinhass kontradizzjoni, izda hekk hu. Malta hija muzew haj tal-Istorja. Imkien fid-dinja ma hemm daqstant tempji, fdali...

Aqra Iktar...

Not A Phoney War

Qabel it-Tieni Gwerra Dinjija lil Adolf Hitler hadd ma kien jiehdu bis-serjetà. Meta beda juri sinjali ta’ qilla, bhal meta invada parti minn dik li kienet ic-Cekoslovakk...

Aqra Iktar...

Min Jitkaza,,,

Kultant jahsbu li huma biss ghandhom memorja. Jahsbuna li qeghdin insofru minn xi amnesija politika. Qieghed nghid ghall-mexxejja Nazzjonalisti. Din il-gimgha hargu b’wah...

Aqra Iktar...

Minn Got-Tagen Ghal Gon-Nar

Sa ftit tas-snin ilu konna qeghdin naraw xeni ta' ferh kullimkien. Fl-Iraq, fl-Afganistan, fl-Egittu, fil-Libja. Nies jiccelbraw billi jisaparaw l-armi fl-arja. Nies jitg...

Aqra Iktar...

B'dak Li Ghandna

Pajjizna huwa pajjizna u huwa zghir. Anzi, huwa zghir hafna. Pajjizna huwa fqir. Anzi, fqir hafna. Meta nghidu fqir ma nifhmux f'termini ta' flus izda f'termini ta' rizo...

Aqra Iktar...

"The war against drugs...”

Kull min imur Amsterdam fl-Olanda hemm ic-cans li f’xi pjazza pubblika jilmah avviz elettroniku tal-Gvern bil-kliem ghaddej: “In the war against drugs everybody is a lose...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 30

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata