Thursday
Apr 24th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Il-Bidla

It-Tlieta li ghadda Malta kompliet tinbidel. Wara l-introduzzjoni tad-dritt ghad-divorzju, Malta issa tassew dahlet fil-21 seklu. Il-ligi tal-unjoni civili tat lil eluf ta' Maltin dak li ilhom snin twal jistennew. Li jhobbu bil-mod kif ghandhom dritt u mhux bil-mod kif tridhom is-socjetà . Iz-zmien li l-Istat jiddetta lill-individwu fil-kamra tas-sodda spicca darba ghal dejjem.

Izda ma hiex biss kwistjoni ta' dritt, hija wkoll kwistjoni umana. Hadd minn dawk li ghandhom relazzjoni barra zwieg tradizzjonali jew li jhobbu lil xi hadd b'mod differenti mill-maggoranza ma ghandu tort. Ir-relazzjonijiet umani u privati qatt ma messhom kienu prerogattiva ta' xi Gvern jew Stat. Izda bhal hafna drittijiet ohrajn li llum ma nimagginawx li nistghu nghaddu minghajrhom, sabiex irrealizzajna dan domna mijiet ta' snin.

Mhux kulhadd jifhem it-tibdil. Ghal darba ohra, nhar it-Tlieta li ghadda l-Kap tal-Oppozizzjoni baqa' fl-ghamad. Ghamel diskors li jindika bic-car li l-Oppozizzjoni ghadha qed tirrifjuta li taqra l-kitba fuq il-hajt. Ghazlet it-triq ta' min jibza' jiehu decizjonijiet li jridu jittiehdu u, kif qal tajjeb il-Prim Ministru fil-Parlament, fl-ispirtu tal-Ìimgha l-Kbira, il-Kap tal-Oppozizzjoni u dawk li kellu madwaru ghazlu l-friskatur ta' Pilatu. La qalu iva u lanqas qalu le. Ghazlu li jastienu.

L-Oppozizzjoni qalet li taqbel mal-ligi tal-unjoni civili li ma kienx ghall-fatt li fiha hemm id-dritt li koppja tal-istess sess tista' tapplika ghall-adozzjoni. Id-dritt li tapplika huwa haga u li tkun approvata adozzjoni hija haga ohra. Dan huwa l-argument principali li ma tridx tifhem l-Oppozizzjoni. Apparti wkoll li, bil-ligi kif kienet, hemm anqas skrutinju ghax persuna gay wahedha xorta setghet tapplika minghjar ma, min ghandu jiddeciedi, isir jaf lill-partner ta' min japplika. Dan mhux ser jibqa' jigri aktar.

Izda d-diskors tal-Kap tal-Oppozizzjoni tat-Tlieta kien fih zewg difetti kbar li jindikaw kemm ma ghandux apprezzament tajjeb tal-principji demokratici. F'mument tad-diskors tieghu Simon Busuttil qal li 80% tal-poplu Malti huwa kontra. Jista' jkun. Izda d-drittijiet tal-minoranza huma dawk li huma: ta' grupp f'minornza! Li kieku l-komunità gay kienet f'maggornza ma kien ikun hemm problem ta' xejn. Apparti minn dan, id-demokrazija, hlief f'elezzjoni genrali, ma tahdimx bl-akbar numri izda bil-harsien ta' drittijiet. Ghalhekk Simon Busuttil wera bic-car li ma jafx kif tahdem id-demokrazija.

Fl-istess nifs akkuza lill-Gvern li dak li qieghed jaghmel qieghed jaghmlu b'opportunizmu poltiku, fi ftit kliem biex jakkwista l-voti. Huwa minnu li kulhadd ikejjel b'xibru jew, ahjar, l-ispizjar milli jkollu jaghtik. Allahares kellna noqoghdu nsemmu kemm nies gew ingannati mill-mexxejja Nazzjonalisti f'diversi elezzjonijiet. Izda meta Simon ghamel din l-akkuza lanqas intebah li kien qieghed jikkontradixxi lilu nnifsu.

Kieku l-Gvern kien qieghed jintghogob ghall-voti, kien jaghmel dak li jixtiequ 80% tal-poplu! Kien jaghlaq ghajnejh ghall-bzonnijiet ta' minoranza bhalma hi il-komunità tal-gay. Ghalhekk ahna nemmnu li meta l-Kap tal-Oppozizzjoni ghamel din l-akkuza ma kellu lil hadd f'mohhu hlief lilu nnifsu u whud minn dawk li kellu madwaru. Huwa minnu li dan il-Gvern jiehu decizjonijiet li huma poplari ghax fl-interess nazzjonali. Izda zgur li ma hux qieghed ikun populista.

It-Tlieta li ghadda rgajna rajna lill-Kap Tal-Oppozizzjoni fuq in-naha l-hazina tal-Istorja. Bhal hafna li gew qablu li bezghu mill-vot tan-nisa, mill-vot ta' tmintax, miz-zwieg civili u mid-divorzju, ghad irid jintebah li zbalja...izda dakinhar li jintebah ikun tard wisq.

Aqra Iktar...
 

Ghadu Jrid Jitghallem

Ahna nifhmu li kull min ikun ghadu jibda fil-politika kun ghad irid jitghallem. Kulhadd jaghmel l-izbalji ghaliex kulhadd huwa uman. Izda hemm certu principji politici li...

Aqra Iktar...

L-Akbar Differenza

Allahares il-partiti poltici ma jkunux differenti minn xulxin. U allahares aktar partit politiku ma jaghmilx id-differenza minn iehor. Anzi, din hija l-essenza tad-demokr...

Aqra Iktar...

The Sting... jew L-Ispizjar Milli Jkollu Jaghtik

Min ma jiftakarx il-film “The Sting”. Fij jahdem Robert Redord. Storja dwar hdama papali. Ghelhekk “ The Sting”. Storja dwar tradimenti kontra tardimenti fi hdan grupp ta...

Aqra Iktar...

L-Ostakli Ma Telqux

Ilbierah kien Jum il-Mara, ghalkemm fir-realtà kull jum tas-sena huwa Jum il-Mara. Huwa fatt li hadd ma jista’ jichdu, li ghalkemm il-bniedem ghamel avvanzi kbar fix-xjen...

Aqra Iktar...

Kulhadd Ghall-Habs

F’daqqa wahda Simon u Beppe iridu jitfghu lil kulhadd il-habs. Simon jiftahar li ma jibzax mill-habs. Beppe irid li kulhadd jitella’ il-Qorti biex kulhadd jintefa’ il-hab...

Aqra Iktar...

Mar Jara Loghba Futbol!

X’wahda din! X’bicca gratilna! Din il-gimgha l-Prim Ministru mar jara loghba futbol l-Italja! Ma kienx il-mument li ghandna Prim Minsitru ffissat fuq il-Milan! Dawn il-pr...

Aqra Iktar...

Antikalja

Kollox f'hinu u kollox f'waqtu. Dan huwa s-sabih tad-demokrazija. Jigi z-zmien meta partit ikun ghamel zmienu fil-Gvern. Anke jekk ikun dam ghal snin twal, bhalma gieli g...

Aqra Iktar...

Ghandna Statut Gdid

Din il-gimgha kellna liz-zewg partiti l-kbar izommu l-laqghat generali taghhom. Il-Partit Nazzjonalista b’pompa kbira habbar li ghamel emendi profondi u rivoluzzjonarji. ...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 29

It-Temp

Thu Fri Sat Sun Mon

 

Karikatura

 

Faccata