Tuesday
Jul 22nd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Min Jitkaza,,,

Kultant jahsbu li huma biss ghandhom memorja. Jahsbuna li qeghdin insofru minn xi amnesija politika. Qieghed nghid ghall-mexxejja Nazzjonalisti. Din il-gimgha hargu b’wahda li hadd ma stennieha. Qalu jridu li l-Gvern ghandu jibda jaghti l-flus lill-partiti. Qalu li ma nistghux nibqghu sejrin hekk ghaliex il-partiti jridu l-ghajnuna finanzjarja biex jahdmu.


Haga tal-iskantament kif dawk li sa ftit ilu kienu jmexxu lil pajjizna, f’daqqa wahda jridu dak li f’25 sena shah qatt ma ghamlu. Tiskanta x’taghmillek telfa elettorali! F’daqqa wahda jridu dak li qatt ma riedu. Iridu li jinbidel il-mod kif jintghazlu l-imhallfin. Iridu li jkun hemm Kummissarju ghall-Istandards tal-Parlament, qisu xi proposta li hargu biha huma. Issa jridu l-flus ghall-partit taghhom.


Jidher car li bil-guh il-gawwi. Milli jidher ma swew ghal xejn il-coffee mornings, tombli, ballijiet tal-Karnival u teatrini li qeghdin jorganizzaw fid-Dar Centrali. Milli jidher wirtu mhux hofra izda kratier profond minghand dawk li kien hemm qabel, fosthom Peter Darmanin. F’kelma wahda, wara li fallew lill-partit taghhom issa qeghdin jitolbu bail out politiku a spejjez ta’ min ihallas it-taxxa. Iridu ghalhekk li jkun hemm diskussjoni fil-maghluq bejn iz-zewg partiti dwar dan.


Ghadhom ma fehmux li din hija kwistjoni li ma tirrigwardax biss lill-partiti. Din tolqot ukoll l-interessi ta’ dawk li jhallsu t-taxxa. Ghadhom ma fehmux li l-poplu ghandu dritt li jkun konsultat. Ghadhom ghaddejjin bil-massma l-antika, li, fejn jidhlu salarji u ghotjiet finanzjarji lill-politici, kollox isir fil-maghluq. Ghadhom bil-vizzju ta’ meta taw zieda ta’ sitt mitt ewro fil-gimgha lilhom infushom minn wara dahar il-poplu. Min ser johrog ghandu interess ikun jaf kollox. Il-flus mhux ser johorgu mill-bwiet ta’ Simon jew Joseph, izda minn dawk tan-nies.


Minbarra dan hemm punt iehor importanti. Meta ser tafda lil xi hadd bi flus haddiehor irid ikollok mohhok mistrieh li dawn ser jintefqu tajjeb. Bil-mod kif tmexxew l-affarijiet internament fil-Partit Nazzjonalista, tal-inqas f’dawn l-ahhar snin, ma hemmx il-garanzija li l-ghaqal jezisti f’dan il-Partit. Il-fatt biss li kien hemm zmien li lanqas il-pagi tal-haddiema taghhom ma hallsu, ukoll igieghel lil dak li jkun jahseb. Dan minkejja li kienu jmorru bis-sassla fuq il-jottijiet.


Ghalhekk huwa importanti li qabel ma wiehed jikkonsidra din il-proposta bis-serjetà, il-partiti jridu bis-serjetà jiehdu hsieb taghhom infushom. Dan ifisser li l-ewwel ghandu jkun hemm ligi tal-finanzjament tal-partiti, li l-istess nies li llum qeghdin jitolbu l-flus hallew titqadded fuq l-ixkaffa tal-Parlament ghal 25 sena, u jitghallmu jaghtu rendikont tajjeb tal-flus li jigbru, kemm minghand in-nies u kif ukoll waqt xi laqgha fuq xi jott. Ghalhekk l-ewwel il-ligi dwar il-finanzjament tal-partiti u wara wiehed jara. Jekk ma naghmlux hekk inkunu qeghdin inpoggu mhux il-karettun qabel il-hmar, izda lill-hmar fuq il-karettun.


Izda rridu nghidu wkoll li ghalkemm dan il-Gvern ghandu zelu kbir u akkanit li jintroduci l-ligi dwar il-finanzjament tal-partiti, irridu min-naha l-ohra noqoghdu attenti li ma mmorrux naghmlu xi ligi li, flok tirrendi lill-partiti responsabbli, tohnoqhom. Il-ligi ghandha tkun imfassla b’mod sabiex ikun accertat li l-partiti jkunu trasparenti u responsabbli fl-affarijiet finanzjarji taghhom. Ma ghandhiex tkun ligi li titlaq mill-prezunzjoni li fil-partiti kulhadd huwa halliel.


Fl-ahhar nett irridu infakkru li kwazi hames snin ilu kien twaqqaf working group bejn iz-zewg partiti biex ikunu indirizzati certi riformi f’xi istituzzjonijiet tal-pajjiz. Fosthom kien hemm din tal-finanzjament tal-partiti. Kontra kull etika u b’nuqqas ta’ rispett lejn il-verità, il-Prim Minsitru ta’ dak iz-zmien kien hareg bl-ahbar esklussiva li l-Partit Laburista ried li jkun hemm ghajnuna finanzjarja lill-partiti. Apparti li dan ma kienx minnu, tghidx kemm kien tkaza b’din il-proposta. Ovvjament kienet manuvra ta’ opportunizmu politiku liema bhalu. L-iskop kien li jiskredita u jhammar wicc il-Partit Laburista.


Hames snin wara qeghdin jaghmlu din il-proposta huma! Tista’ tifhimhom?! Jista’ jkun li ma tiftakrux fil-qawl li min jitkaza jaqa’ fil-kaza! Ma nafux x’naqbdu naghmlu jekk nidhkux jew naqbdux nibku!

Aqra Iktar...
 

Minn Got-Tagen Ghal Gon-Nar

Sa ftit tas-snin ilu konna qeghdin naraw xeni ta' ferh kullimkien. Fl-Iraq, fl-Afganistan, fl-Egittu, fil-Libja. Nies jiccelbraw billi jisaparaw l-armi fl-arja. Nies jitg...

Aqra Iktar...

B'dak Li Ghandna

Pajjizna huwa pajjizna u huwa zghir. Anzi, huwa zghir hafna. Pajjizna huwa fqir. Anzi, fqir hafna. Meta nghidu fqir ma nifhmux f'termini ta' flus izda f'termini ta' rizo...

Aqra Iktar...

"The war against drugs...”

Kull min imur Amsterdam fl-Olanda hemm ic-cans li f’xi pjazza pubblika jilmah avviz elettroniku tal-Gvern bil-kliem ghaddej: “In the war against drugs everybody is a lose...

Aqra Iktar...

Tezori Mohbija

Il-problema li ma nafux x'ghandna. Ghal snin twal qat ma sar inventarju ta' xi proprjetà ghandu l-Gvern. Ghandu kull xorta ta' proprjetà. Dik li jaf biha. Dik li ma jafx ...

Aqra Iktar...

Qrati tal-Ligi

Qrati tal-Ligi

Ahna qatt ma fhemna ghaliex inti u diehel fil-Qorti hemm plakka u fuqha l-kliem: Qrati tal-Gustzzja. Ahna nemmnu li aktar ikun adattat il-kliem: Qrati tal-Ligi. Ghalkemm ...

Aqra Iktar...

Elezzjonijiet

Anke dawn l-elezzjonijiet ghaddew. L-anqas tghaddi din is-sena li ma inkunux qeghdin inhejjju ghal ohrajn. Dawk tal-Kunsilli Lokali f’Marzu. Dejjem hekk konna. Jew nejja ...

Aqra Iktar...

Wara Elezzjoni

Wara Elezzjoni

Hames snin ilu kien hemm l-ewwel rebha elettorali Laburista minn meta nhatar Joseph Muscat bhala Mexxej tal-Partit Laburista. Ftit wara l-elezzjoni elettorali tal-2008, i...

Aqra Iktar...

Ta' Dan Prosit!

Ta' Dan Prosit!

Irridu nghidulhom prosit kbira! Qeghdin nghidu ghall-Oppozizzjoni. Fl-ahhar skoprew x'kellha dejjem tkun il-missjoni taghhom. Skoprew li kellhom jiddefendu lin-nies! Il-p...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 30

It-Temp

Tue Wed Thu Fri Sat

 

Karikatura

 

Faccata