Friday
Mar 27th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Vive La Difference

Kien hemm diversi progetti li kellhom isiru ftit tas-snin ilu. Kienu progetti tajbin, izda ma sarux. Kellu jkun hemm b'aktar minn biljun ewro fi progetti, izda baqghu fl-immaginazzjoni ta' min ftahar bihom.

Sensiela ta' progetti bhalma kien dak tal-White Rocks li veru spicca ‘on the rocks' ghax ma sarx. Kien hemm ukoll il-Corporate Village li, bil-prestazzjoni virtwali li kienet saret, bil-kemm ma kontx tahseb li ser isir fi ftit gimghat. Dak iz-zmien is-Sur Alan Camilleri, Chairman tal-Malta Enterprise u li kien jinzamm fit-tiben, sa kien rebah premju dwar il-progett bl-isem ta' Golden Brick. Ghall-kirjanza lanqas brikka wahda ma tpoggiet minn dan il-progett.

Kellu jsir investiment barrani ta' mijiet ta' mijuni ta' ewro f'depot kbir ghall-hazna taz-zejt. Anke dan il-progett ma sehhx u kien kollu zejt fil-bazwa u dahk fil-wicc. Kellu jsir kumpless sportiv fil-Marsa. Il-mod kif kienu habbru dan il-progett kont timmagina li f'Malta ser jibdew jorganizzaw il-loghob olimpiku. Mhux biss ma sar xejn, sal-lum fil-Marsa hemm aktar zringijiet milli atleti u sportivi.

Biex ma nsemmux Smart City, meta suppost li mal-hamest elef zaghzugh ilhom jahdmu hemm ghal dawn l-ahhar seba' snin, mill-anqas. L-ahhar dahka kbira kienet lejlet l-elezzjonijiet li ghaddew u li ma sthawx ikomplu jidhku bin-nies. Kienu habbru b'pompa kbira li ser igibu fabbrika kbira mill-Brazil. Skoprejna li kienet fabbrika maghmula mill-kartun u, mhux biss ma kinitx tiswa karlin, izda mnalla li ma gietx. L-unika haga li lahqet giet mill-Brazil kienet biss ic-cikkulata bil-Brazil nuts!

Tista' tidhak bin-nies darba, u forsi darbtejn, izda ma tistax tidhak bin-nies il-hin kollu. Huwa ghalhekk li llum tassew qieghda tidher id-differenza bil-Partit Laburista fil-Gvern, minn meta Simon Busuttil u shabu spiccaw fl-Oppozizzjoni. Illum dak li jigi minn barra mill-ewwel jispicca ghandna minghajr hafna xniexel u fanfarri.

Il-flus jigu ta' veru u meta jigu jispiccaw fi bwiet in-nies. Sar l-akbar investiment li qatt kien hawn f'Malta meta l-Gvern Ciniz investa fl-Enemalta €320,000,000. Mhux hekk biss, imma salvajna lill-Enemalta u lill-haddiema biex ma jkollhomx l-istess destin tal-haddiema tas-Sea Malta u t-Telemalta.

Dan l-investiment gie rifless fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, kemm ghar-residenti u, dalwaqt, ghan-negozji. It-tieni u l-akbar investiment kien dak li sar snin ilu meta giet f'Malta l-ST Microelectronics jew, kif inhi maghrufa, l-SGS Thomson. Anke din giet Malta meta kien hawn Gvern Laburista.

Gvern Laburista ma jinnegozjax u jittraffika fil-holm u fil-gideb, izda f'attivitajiet ta' veru u li jirrendu l-flus lill-poplu. Hekk, perezempju, hija l-iskema ta' investiment b'cittadinanza, li digà qieghda thalli l-frott taghha b'risq fond socjali li minnu zgur ser jibbenefikaw dawk li l-aktar ghandhom bzonn minghajr ma tiswa centezmu lic-cittadin, imqar centezmu tal-ewro. Ghax ir-rizultati ma jigux bil-kliem izda bil-fatti.

Din il-gimgha thabbar ftehim iehor, ma' istituzzjoni Ingliza prestiggjuza li ser taghmel investiment kbir fil-qasam tal-medicina u l-kura tas-sahha. Izda l-qalba ta' din id-decizjoni hi li dan l-investiment miljardarju ser isir fil-gzira ta' Ghawdex meta seta' sar f'Malta. Messagg car li dan il-Gvern tassew irid jindirizza l-izvantagg tad-doppja insularità ta' din il-gzira. Dan huwa investiment li, bl-effetti ekonomici li ser igib mieghu, l-ekonomija ta' Ghawdex ser tinbidel b'mod li sa ftit snin ma tibqax tingharaf. Nahsbu li hemm daqsxejn differenza bejn il-konkos li kien jirregala s-Sur Tony Debono lil xi kostitwenti a spejjes tal-poplu u dan il-progett!

Tassew ghamlet differenza li l-Partit Nazzjonalista spicca fl-Oppozizzjoni. Kif qeghdin jghidu l-mexxejja Nazzjonalisti, ghamlet differenza ghan-nies, mhux ghax qeghdin fl-Oppozizzjoni izda ghax m'ghadhomx fil-Gvern. Kif jghidu l-Francizi: Vive la difference!

Aqra Iktar...
 

Id-Dnub Ma Jorqodx

Id-Dnub Ma Jorqodx

Xi hin jew iehor id-dnubiet dejjem johorgu. Jekk mhux illum, ghada. Jekk mhux f'hajtek, wara mewtek. Hemm mitt mod kif jinkixfu d-dnubiet. Gieli l-gazzetti, gieli l-inves...

Aqra Iktar...

Knisja Kattolika Appostolika rUmana

Knisja Kattolika Appostolika rUmana

Le, mhux zball tat-tipa. Huwa intenzjonat. L-erre zghira u mhux kapitali apposta. Ahna nghidu li l-erre kollox, ovvjamnet minghjar ma nitilfuha.

Nifirhu u nawguraw lill-Mo...

Aqra Iktar...

Dejjem B'Xi Haga Gdida!

Dejjem B'Xi Haga Gdida!

 

Aktar minn elfejn u tliet mitt sena ilu l-filosfu Grieg Aristotele kien qal: “Mill-Afrika dejjem tohorg xi haga gdida!” Sal-lum ghadna ma nafux sewwa lil dan il-kontinen...

Aqra Iktar...

Ahfrilna Belt Valletta

Ahfrilna Belt Valletta

F'temp ta' mija u hamsin sena dan il-bieb inqala' mill-aqas tliet darbiet. Qeghdin nghidu ghal Putirjal, li hija l-korruzzjoni tal-kelma ‘Porta Reale'. Izda mhux l-isem t...

Aqra Iktar...

Ghandhom Ragun Jibku!

Ghandhom Ragun Jibku!

Kif jghidu l-Inlgizi: "Never a dull moment!" Issa kellna sentenza tal-Prim Awla Qorti Civili u mhux il-Qorti Kostituzzjonali, fejn gew allokati zewg siggijiet ohra lil...

Aqra Iktar...

Ejjew Inharsuhom

Ejjew Inharsuhom

Il-problema li ghandu l-Partit fl-Oppozizzjoni hi, li jahseb li jista' jikkonvinci billi kultant zmien jaqbad ma' xi krucjata fantazma biex jirbah il-voti. Wahda minn daw...

Aqra Iktar...

Bix-Xiber

Bix-Xiber

 

Il-Malti jghid li kulhadd ikejjel b’xibru. Kien ghalhekk li proprju ftit tal-jiem ilu l-Vici Kap tal-Partit Nazzjonalista, Beppe Fenech Adami, talab lill-Awditur General...

Aqra Iktar...

It-Taqliba

Il-kelma ‘reshuffle' maqluba ghall-Malti ghandha kelma ohra li toqrob lejha: taqliba. Bil-Malti ‘taqliba' tista' tfisser hafna aktar affarijiet. Tista' tfisser bidla, taq...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 34

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata