Wednesday
Sep 17th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Editorjal

Qishom Ma Ghandhomx X’jahbu

Qishom Ma Ghandhomx X’jahbu

Wahda mill-affarijiet li tolqotna dwar il-mexxejja u certu politici fil-PN hija li qishom ma ghandhomx x’jahbu. Kemm ilha hemm l-Amministrazzjoni Laburista ma nafux kemm-il skandlu nkixef. Kull darba li johrog xi haga johorgu stqarrijiet bhallikieku mhux huma kien hemm fil-Gvern. Ghandhom qoxra li joqoghdu ghal kollox.

Smajna li taht l-Amministrazzjoni ta’ qabel insterqu hafna affarijiet. Apparti flus, zejt u cashlinks, fost ohrajn. Izda qatt ma bsarna li anke ser jinsteraq il-konkos tal-Isptar Mater Dei! Konna nahsbu li l-akbar hasda li ha l-poplu kienet iz-zieda ta’ €600 fil-gimgha li hadu l-politici li kienu jmexxu l-pajjiz! Konna nahsbu li l-omm tal-iskandli kollha kienet il-kummiedja, biex ma nsejhulhiex tragedja, tax-xiri taz-zejt.

Izda bhal donnu dan kollu ma kienx bizzejjed. Dan l-ahhar sirna nafu li x’aktarx anke l-konkos ta’ Mater Dei nsteraq! Meta tghid dan qisek qieghed tghid li qed tisraq il-penit minn halq it-tfal. Li l-post li l-aktar jilqa’ fih l-aktar nies li huma vulnerabbli kien ukoll fil-mira tal-pirati moderni ta’ fuq l-art hija daghwa socjali. Izda rridu nghidu li ma nhsadniex meta smajna b’din l-istorja.

Kulhadd nesa r-rapport li hejja John Dalli ftit tax-xhur ilu, tal-abbuzi u l-irregolaritajiet li twettqu f’dan l-isptar. Bhar-rapport li kien ghamel l-Awditur Generali fil-kaz tal-BWSC, johrog car li hemm xamma ta’ abbuzi u ksur ta’ regolamenti ta’ nfiq.

Bhalma kien ir-rapport tal-Awditur Generali fuq iz-zieda fl-onorarja tal-ministri ta’ dak iz-zmien, qieghed johrog aktar car li l-mod kif tmexxa dan l-isptar kien ezempju car ta’ kif ma ghandekx tmexxi. L-akbar skandlu f’dan l-isptar mhux li ma hemmx sodod bizzejjed, izda li kien hemm min ihaxxen butu minn fuq il-marid. Fil-fehma taghna l-aghar forma ta’ abbuz.

Biex infakkru, ir-rapport ta’ Dalli elenka numru ta’ abbuzi li jahsdu. Minn Apparat li jiswa l-miljuni li ma ghadux jidher fl-inventarju tal-isptar u apparat mikri lill-privat bla hlas, sa salarji fenomenali u pagamenti lil xi kuntratturi bi whud ta’ mijiet ta’ eluf ta’ ewro mhallsa ghal darba darbtejn. Jigifieri fl-Isptar Mater Dei, deskritt bhala wiehed state of the art, kien hemm ghaddejjin ukoll abbuzi li fil-fehma taghna jistghu jissejhu art of the state!

Ghalhekk, meta skoprejna li hemm il-possibbiltà li anke l-konkos insteraq, ma hadnieha xejn bi kbira. Kif jghidu bl-Ingliz: It was expected. Izda issorprendietna l-istqarrija li hareg il-PN. Stqarrija li biha jridu jaghtuna x’nifhmu li ma ghandhomx x’jahbu! Anzi, biex juru kemm imxew sewwa, insistew li ssir probe, jigifieri investigazzjoni fil-fond ta’ x’gara. Iridu investigazzjoni meta suppost huma jafu x’gara. Jipprovaw jghattu xturhom billi jaghtu l-impressjoni li huma puri, anzi, kif jghid dak ir-riklam Taljan dwar ditta tal-ilma – purissimi.

Din hija attitudni li rajnieha drabi ohra. Meta din l-Amministrazzjoni bdiet tahdem fuq ligi tal-ugwaljanza bejn is-sessi u orjentament sesswali, hargu b’emenda kostituzzjonali biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni bejn is-sessi. Bhal donnhom riedu jaghtuna x’nifhmu li kellhom xi track record f’dan ir-rigward, warrab rasek. Fl-fatt, f’25 sena qatt ma ghamlu xejn. Kontinwament jilaghbuha tal-boloh billi jaghtu l-impressjoni li ma ghandhomx x’jahbu.

Dwar il-kwistjoni tas-serq tal-konkos f’Mater Dei, il-Gvern mill-ewwel hatar kummissjoni preseduta mill-Imhallef Philip Sciberras. Wiehed irid jistenna x’ser ikunu r-rizultati ta’ din l-inkjesta. Izda, hemm x’hemm, ara ma jmurx xi hadd jigri b’rasu li xi hadd ser jghatti ghal xi hadd iehor. Fejn jidhlu abbuzi, mhux biss ta’ din ix-xorta izda ta’ kull xorta, la hemm hbieb u lanqas hemm alleanzi.

Ghalhekk, jekk il-mexxejja tal-PN qeghdin jahsbu li din l-Amministrazzjoni se tiddejjaq issemmi l-ismijiet, qieghed jarralha ghall-ahhar. Il-problema ta’ certu nies fil-PN hi li ghadhom ikejlu lil kulhadd bl-istess kejl u xiber li kienu juzaw meta kienu fil-Gvern. hasbu li ghad hemm dak it-tip ta’ omertà li kien hemm qabel. Hasbu li kollox jista’ jinkines taht it-tapit bhalma kien jigri qabel. Jaraw il-korruzzjoni fejn korruzzjoni ma hemmx, bhalma huwa l-kaz tal-Australia Hall, ghax sa ftit ilu kull fejn thares kienet tfaqqas il-korruzzjoni. Ghalhekk, l-ahjar difiza ghal dak li sar ilbierah hi dik li taghti x’tifhem li ma ghandekx x’tahbi!

Jekk iridu joqoghdu jilaghbu n-noli politiku jaghmlu huma. Izda bhalma jigri fil-loghba tan-noli…min jinqabad jinqabad!

 

Aqra Iktar...
 

Din Kollha Ghira!

Din Kollha Ghira!

Il-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista ghandhom partit fallut. Gabu l-Partit gharkupptejh. Xi hadd nefaq kollox jew nefaq aktar milli jmissu. Wara li kienu hallew lill-hadd...

Aqra Iktar...

Back to School

Back to School

 

Awwissu wasal fl-ahhar gimgha. Ftit tal-jiem ohra u jkun ghadda z-zmien tal-murtali u vaganzi. Hekk kif jidhol Settembru l-ewwel ma jigu f’mohhna huma wliedna. Nibdew na...

Aqra Iktar...

Dak li gara nhar it-Tlieta

 

Partit Laburista ilu kwa z i sena u nofs fil-Gvern. F’hafna oqsma d-differenza bdiet tidher. F’ohrajn qisu l-affarijiet ma nbidlux. Ma nistghux nistennew li f’sena u nofs ...

Aqra Iktar...

Patetici

Patetici

Kulhadd jiftakar meta faqqghet il-krizi fil-Libja. Issa ghaddew sentejn minn meta l-Kurunell Gaddafi tnehha mill-poter. Kulhadd jiftakar kif dakinhar il-pajjiz kollu kien...

Aqra Iktar...

Sinjuri...Izda Fqar

Pajjizna ghandu problema. Sinjur, izda fqir. Forsi tinhass kontradizzjoni, izda hekk hu. Malta hija muzew haj tal-Istorja. Imkien fid-dinja ma hemm daqstant tempji, fdali...

Aqra Iktar...

Not A Phoney War

Qabel it-Tieni Gwerra Dinjija lil Adolf Hitler hadd ma kien jiehdu bis-serjetà. Meta beda juri sinjali ta’ qilla, bhal meta invada parti minn dik li kienet ic-Cekoslovakk...

Aqra Iktar...

Min Jitkaza,,,

Kultant jahsbu li huma biss ghandhom memorja. Jahsbuna li qeghdin insofru minn xi amnesija politika. Qieghed nghid ghall-mexxejja Nazzjonalisti. Din il-gimgha hargu b’wah...

Aqra Iktar...

Minn Got-Tagen Ghal Gon-Nar

Sa ftit tas-snin ilu konna qeghdin naraw xeni ta' ferh kullimkien. Fl-Iraq, fl-Afganistan, fl-Egittu, fil-Libja. Nies jiccelbraw billi jisaparaw l-armi fl-arja. Nies jitg...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 31

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata