Tuesday
Sep 02nd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Koppja Li Ghazlu Li Jqattghu L-Honeymoon Taghhom Fil-Gana

Koppja Li Ghazlu Li Jqattghu L-Honeymoon Taghhom Fil-Gana

 

 

Ramona Portelli Tintervista Lil Noel U Edel Borg Mizzi

Normalment kull koppja li jizzewgu, wara li jghaddi t-tieg imorru jiddevertu u jqattghu xi gimgha jew gimaghtejn f’xi pajjiz iehor ghall-hekk imsejjah qamel il-ghasel. Izda dan l-ahhar inzertajt koppja li ghal qamar il-ghasel taghhom minflok ghazlu li jmorru jiddevertu, ghazlu li jqattghuh flimkien fil-faqar li jinsab fil-Gana. Xtaqu li jkun zmien fejn jaghtu ftit mill-hin taghhom lil haddiehor. Izda r-rizultat kien li aktar ircevew huma milli fil-fatt taw. Tkellimt mal-koppja Edel u Noel Borg Mizzi li joqoghdu

 

 

Hal Ghaxaq sabiex insir naf aktar dwar din l-esperjenza unika li ghazlu li jaghmlu.

Edel ghandha disgha u ghoxrin sena u tahdem bhala Lead Care Assistant, u Noel ghandu tletin sena u jahdem bhala Nursing Manager. It-tnejn li huma jahdmu f’dar tal-anzjani. Izzewgu fil-15 ta’ Dicembru 2012, u marru ghal qamar il-ghasel fil-Gana mis-17 sal-21 ta’ Dicembru 2012.

 

“Minn meta konna ghadna gharajjes nibtet fina xewqa li mmorru l-missjoni. Qatt ma sibna c-cans u l-opportunità li naghmlu dan. Meta bdejna nhejju ghat-tieg, qbilna li l-honeymoon ikun xi mkien fil-missjoni,” qaluli.

Aqra Iktar...
 

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Il-Park tal-Majjistral

Il-Park tal-Majjistral

Il-Park tal-Majjistral huwa park nazzjonali f’Malta li jifforma parti minn Natura 2000. Kien inawgurat   fl-2008. F’dan il-park jinsabu hafna artijiet bhal Ras il-Wahx, I...

Aqra Iktar...

Jixtieq li l-Komunita' Maltija fl-Awstralja Terga' Tissahhah

Jixtieq li l-Komunita' Maltija fl-Awstralja Terga' Tissahhah

Ftit gimghat ilu, b’sorpriza rcivejt email mill-Awstralja, fejn il-persuna li baghtitli infurmatni li ssegwi   l-intervisti tieghi minn dak ’il boghod kollu. Hadt gost ha...

Aqra Iktar...

Mudella, Artista U Ssuq Il-Powerboats

Mudella, Artista U Ssuq Il-Powerboats

Ramona Portelli Tintervista Lil Maria Galea

 

Dan l-ahhar persuna li naf hajritni nintervista zaghzugha li f’hajjitha ppruvat diversi linji differenti. Fil-fatt, din it-tfaj...

Aqra Iktar...

Breeder: L-Ewwel Film Malti Tal-Biza’ Ghac-Cinema

Breeder: L-Ewwel Film Malti Tal-Biza’ Ghac-Cinema

Ramona Portelli Tintervista Lil Patrick Vella

Dan l-ahhar skoprejt li lokalment ser ikollna xi haga gdida ghal pajjizna. Fil-fatt, ghall-ewwel darba f’Malta mistenni johro...

Aqra Iktar...

Operazzjoni f’siequ ressqitu aktar lejn id-drama

Operazzjoni f’siequ ressqitu aktar lejn id-drama

Ramona Portelli Tintervista Lil Clayton Pace

Kull min isegwi l-maggoranza tad-drama lokali fuq it-televizjoni, zgur li sar familjari mal-wicc zaghzugh ta' Clayton Pace li ...

Aqra Iktar...

Introduciet it-Threading f’Malta u Ghawdex

Introduciet it-Threading f’Malta u Ghawdex

Ramona Portelli tintervista lil Dorianne Catania

Dan l-ahhar kelli suggeriment minghand habib tieghi, li fil-passat hdimna fuq produzzjoni televiziva lokali flimkien, biex...

Aqra Iktar...

Anzjana Attiva Bid-Djarju u l-Hin

Anzjana Attiva Bid-Djarju u l-Hin

Ramona Portelli Tintervista Lil Rose Buttigieg


Dan l-ahhar sirt naf b'mara li thobb issegwi l-intervisti tieghi. Kelma ggib ohra u skoprejt xi haga partikolari fiha, li...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 32

It-Temp

Tue Wed Thu Fri Sat

 

Karikatura

 

Faccata