Wednesday
Jul 30th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Mudella, Artista U Ssuq Il-Powerboats

Mudella, Artista U Ssuq Il-Powerboats

Ramona Portelli Tintervista Lil Maria Galea

 

Dan l-ahhar persuna li naf hajritni nintervista zaghzugha li f’hajjitha ppruvat diversi linji differenti. Fil-fatt, din it-tfajla hija artista, mudella u anke ttellaq u ssuq il-powerboats. Qed nirreferi ghal Maria Galea.

Iltqajt ma’ Maria f’hanut fil-Mosta li kien post konvenjenti ghalina t-tnejn, u hemmhekk sirt nafha aktar mill-vicin. Ghandha tlieta u ghoxrin sena, toqghod il-Mosta u tahdem f’gallarija tal-arti tal-familja stess. Il-passatempi taghha huma bla dubju ta’ xejn il-bahar, id-dghajjes u l-arti. Tiddeskrivi lilha nnifisha bhala persuna b’karattru kwiet, però li dejjem thobb tivvinta xi haga f’hajjitha, fosthom avventuri u safar.

 

S’issa daqet l-immudellar, l-arti u l-powerboats. Staqsejtha kif dahhlithom kollha f’hajjitha u liema l-aktar minnhom li jaghtiha sodisfazzjon. “L-arti minn dejjem kienet fija, twelidt biha u hija parti minni, u hija mod kif nesprimi lili nnifsi biha. Il-bahar u l-powerboats huma xi haga li hadthom mill-familja tieghi u llum saru parti minn hajti. L-immudellar kien xi haga li fittixtu jiena bhala mod biex inzid il-kunfidenza tieghi,” bdiet tghidli Maria.

 

Illum hija sid ta’ powerboat u ttellaq ukoll

 

Minn mindu kienet tifla ckejkna, Maria kienet thobb il-bahar, tant li trabbiet fuq il-bahar b’powerboats jigru ’l hawn u ’l hemm. Meta kellha erbatax-il sena missierha kien taha dinghy li kienet taqsam il-Gzejjer Maltin bih ma’ shabha. Però, dejjem xtaqet li jkollha powerboat. Fil-fatt, fis-sena 2010 xtrat powerboat wara li kienet stinkat u gemmghet ghaliha. Ridt inkun naf kif iharsu lejha n-nies ta’ madwarha. “Kulhadd baqa’ impressjonat. Sodisfatta li rnexxieli nasal s’hawn, u jdejjaqni l-fatt li, ghax mara, jahsbu li tista’ ma tasalx sa fejn tixtieq. Powerboat tirrikjedi hafna xoghol ghaliha; mhux kemm ikollok il-flus u tixtriha biss. Tirrikjedi hafna strapazz, hasil, u manutenzjoni wara l-pjacir li taghtik,” kompliet tghidli.

Maria mhux biss issuq il-powerboat taghha ghall-pjacir, izda gieli tellqet biha, u anke flimkien mal-mahbub taghha Beppe gieli kienet co-pilot mieghu fi tlielaq separati ohra. Fil-fatt, kemm-il-darba kisbu rizultati tajba hafna. Mitluba tghidli ezattament xi jkun ir-rwol ta’ co-pilot ta’ powerboat, Maria infurmatni li xoghol il-co-pilot, bhal fil-kaz taghha, xogholha jkun li tavza lix-xufier meta titla’ l-bandiera l-hadra li tfisser il-bidu tat-tigrija, li toqghod attenta ghall-bagi, min ikun hemm hdejhom u kemm hemm distanza bejniethom, u tghodd ir-rawnds tal-laps, fost xi rwoli ohra. Ziedet tghid li co-pilot dejjem ghandu jkun attent ghal dak li qed jigri madwaru u jkun dejjem f’komunikazzjoni max-xufier permezz ta’ apparat elettroniku .

Sfortunatament ghad hawn certu nisa u tfajliet li jaqtghu qalbhom minn affarijiet pjuttost raffi jew ikkunsidrati tal-irgiel biss, imma ma hawn l-ebda regola li tghid hekk. B’hekk, lil dawk in-nisa li forsi jaqtghu qalbhom mill-powerboating, Maria xtaqet tghidilhom: “Jidher bhala sports tal-irgiel ghax jinvolvi certu kuragg u stamina, però dan ma jfissirx li mara m’ghandhiex dawn il-kapacitajiet. Barra minn pajjizna hemm hafna nisa li jippartecipaw f’dan l-isport. Huwa sport li jirrikjedi certu esperjenza u stamina, però jien nemmen li meta persuna tkun determinata li tirnexxi f’xi haga m’ghandhiex taghti kas dak li jahsbu n-nies, imma issegwi x-xewqa taghha kif dejjem ghamilt jien.

 

Bdiet timmudella biex tgholli l-istima taghha nnifisha

 

Mill-powerboating dawwart l-intervista ghall-immudellar li, bis-sahha ta’ habiba taghha li ressqitha lejh, bih irnexxielha teghleb l-istima baxxa li kellha ghaliha nnifisha. Ippartecipat f’konkorsi ta’ sbuhija u anke rrapprezentat lil Malta f’pajjizi barranin fosthom bhala Miss Earth fil-Filippini, u anke f’Londra. Giet it-tieni post is-sena l-ohra fil-Miss World Malta. Ziedet tghid li llum il-gurnata waqfet timmudella ghax tippreferi tiddedika iktar hin ghall-karriera taghha bhala artista.

 

L-arti giet naturali

 

Tkellimt maghha wkoll dwar l-arti li, kif spjegatli hi stess, hija l-linja naturali li twieldet fiha u forsi ghal xi zmien tatha bis-sieq sa ma regghet saret parti minn hajjitha u issa, li regghet skopritha, qed taghtiha hafna importanza. Ghal Maria, l-arti hija xi haga li twieldet maghha. “Meta kont zghira kont kwieta, bilkemm nitkellem, izda kont nesprimi ruhi bit-tpingija. Peress li meta kont zghira kont anke bbuljata fl-iskola; kont nintefa’ fl-art room inpingi u dan gheni nitkellem u nesprimi ruhi. Xi hadd li nammira bhala artist huwa Gabriel Caruana li nzerta jigi z-ziju ta’ ommi.”

Il-fatt li ilha tahdem fil-hanut tal-arti tal-familja taghha ghal dawn l-ahhar sitt snin ghenha tkompli tharreg lilha nnifisha f’din il-linja. Bis-sahha tal-hanut ghandha opportunità turi x-xoghol taghha, fejn tigi mitluba taghmel pitturi specifikati ghall-klijent. Mhux hekk biss, imma dan l-ahhar irnexxielha wkoll turi x-xoghol taghha barra minn Malta meta ntghazlet minn zewg gallariji tal-arti sabiex ikollha xogholha esebit fihom. Ix-xoghol li ghazlet ghal dawn il-gallariji tatu l-isem ‘Living on an island’ li bla dubju ta’ xejn gejja mill-influwenza taghha tal-bahar fuq stil kontemporanju. Fil-fatt, fl-arti taghha Maria awtomatikament thobb iddahhal il-movimenti tal-bahar u l-mewg permezz tal-pinzell, u ta’ spiss tuza l-kulur blu.

“Kull meta xi hadd jixtri xi bicca arti minn tieghi, napprezza l-fatt li japprezzaw l-istorja warajha, ghax kull bicca arti hija unika u jkollha storja warajha. L-ghan tieghi bhalissa huwa li nigi apprezzata bhala artista barra minn xtutna.”

Fl-ahhar nett xtaqet tghaddi messagg li dawk iz-zghazagh li forsi ghadhom ma sabux triqithom, li jaghzlu u jimxu ma’ dak li l-aktar jaghtihom sodisfazzjon fil-hajja. “Jien domt hafna nfittex it-triq tieghi, dejjem naghmel korsijiet godda u nivvinta xi attivitajiet differenti; dejjem kont inhares fil-boghod, sakemm indunajt li t-triq tieghi kienet dejjem quddiemi u qatt ma tajt kas li dik hija veru t-triq tieghi. Illum il-gurnata ddecidejt li naghmel dak li nemmen li twelidt biex naghmel – nesprimi l-emozzjonijiet tieghi bis-sbuhija tal-arti. Ghalkemm hajja ta’ artist hija pjuttost difficli biex tirnexxi, m’iniex bihsiebni naqta’ qalbi minnha, izda nkompli nevolviha,” temmet tghid Maria.

 

Aqra Iktar...
 

Breeder: L-Ewwel Film Malti Tal-Biza’ Ghac-Cinema

Breeder: L-Ewwel Film Malti Tal-Biza’ Ghac-Cinema

Ramona Portelli Tintervista Lil Patrick Vella

Dan l-ahhar skoprejt li lokalment ser ikollna xi haga gdida ghal pajjizna. Fil-fatt, ghall-ewwel darba f’Malta mistenni johro...

Aqra Iktar...

Operazzjoni f’siequ ressqitu aktar lejn id-drama

Operazzjoni f’siequ ressqitu aktar lejn id-drama

Ramona Portelli Tintervista Lil Clayton Pace

Kull min isegwi l-maggoranza tad-drama lokali fuq it-televizjoni, zgur li sar familjari mal-wicc zaghzugh ta' Clayton Pace li ...

Aqra Iktar...

Introduciet it-Threading f’Malta u Ghawdex

Introduciet it-Threading f’Malta u Ghawdex

Ramona Portelli tintervista lil Dorianne Catania

Dan l-ahhar kelli suggeriment minghand habib tieghi, li fil-passat hdimna fuq produzzjoni televiziva lokali flimkien, biex...

Aqra Iktar...

Anzjana Attiva Bid-Djarju u l-Hin

Anzjana Attiva Bid-Djarju u l-Hin

Ramona Portelli Tintervista Lil Rose Buttigieg


Dan l-ahhar sirt naf b'mara li thobb issegwi l-intervisti tieghi. Kelma ggib ohra u skoprejt xi haga partikolari fiha, li...

Aqra Iktar...

Beda Jimmudella Wara li Gie Nnotat Minn Hanut tal-Hwejjeg

Beda Jimmudella Wara li Gie Nnotat Minn Hanut tal-Hwejjeg

Dan l-ahhar sirt naf b’personalità ohra midhla sew tax-xena tal-immudellar hawn Malta. Qed nirreferi ghal Karl Bonnici li xi xhur ilu kien hemm min segwih fi programm tel...

Aqra Iktar...

Jeskala l-Konflitt Iraqqin

Jeskala l-Konflitt Iraqqin

Il-President Amerikan Barack Obama jidher li huwa intenzjonat li jinvolvi lil pajjizu fil-konflitt civili tal-Iraq hekk kif dan beda johloq instabbiltà kbira fir-regjun t...

Aqra Iktar...

Boxer Zaghzugh Malti Li S’issa Kellu Telfa Wahda Biss!

Boxer Zaghzugh Malti Li S’issa Kellu Telfa Wahda Biss!

Ramona Portelli Tintervista Lil Richard Vella

Fil-hajja kollox fih tieghu u dak li jidher semplici jaf ma jkunx, u dak li jidher tqil jaf ikun pjacevoli. L-istess ghall-is...

Aqra Iktar...

Minn Mudell Ghal Attur

Minn Mudell Ghal Attur

Il-guvni li intervistajt illum konna mdorrijin narawh jimmudella.  Mhux qed nghid li m’ghadux, ghalkemm naqqas hafna, izda dan l-ahhar qed jiddedika l-hin tieghu aktar gh...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 31

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata