Sunday
May 24th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Tghum Is-Sena Kollha Minkejja Li Johdilha Hafna Mill-Hin

Tghum Is-Sena Kollha Minkejja Li Johdilha Hafna Mill-Hin

Ramona Portelli tintervista lil Shanice Cassar

Personalment inhobb nghum hafna u nkun qed nistenna li jasal is-sajf kull sena wara li tghaddi x-xitwa.  Mhux l-ewwel darba wkoll li mort nghum fix-xitwa f'xi pool imsahhan sabiex naqta' ftit mill-monotonija tax-xitwa li, nammetti, ma toghgobnix wisq. Dan l-ahhar, però, sirt naf li hawn persuni ohra ffissati aktar minni fl-ghawm u hawn min ukoll jipprattika l-ghawm bhala sports. Fil-fatt, sirt naf lil Shanice Cassar li hija ghawwiema zaghzugha.

L-ghawm ghaliha kellu hafna beneficcji u ghenha wkoll tikseb marki ahjar fl-iskola. Barra minn hekk     l-ghawm jirrilassaha iktar u jghinha tnaqqas l-istress li jkollha qabel l-ezamijiet. "Mil-lat ta' sahha, fl-opinjoni tieghi l-ghawm huwa l-ahjar sports biex persuna tibqa' f'sahhitha fizikament u tevita tipi differenti ta' injuries," bdiet tghidli Shanice.

Aqra Iktar...
 

Tirrecta u Tidderiegi Digà, Minkejja l-Età Zghira Taghha

Tirrecta u Tidderiegi Digà, Minkejja l-Età Zghira Taghha

Il-personalità li kellimt illum hija wicc familjari ma' dawk li jsegwu d-drama lokali televiziva u anke t-teatru. Dan l-ahhar konna qed insegwuha fuq id-drama lokali It-T...

Aqra Iktar...

Tiddisinja Moda Fuq Kuncetti Maltin

Tiddisinja Moda Fuq Kuncetti Maltin

Ramona Portelli Tintervista Lil Ritienne Zammit

 

Il-moda fiha oqsma diversi u kultant infiniti. Wara kull bicca hwejjeg ikun hemm storja twila ta' dettall, ricerka, u hidm...

Aqra Iktar...

Jaffaxxinah It-Temp, Tant Li Beda Jbassru

Jaffaxxinah It-Temp, Tant Li Beda Jbassru

Il-bniedem jiddependi hafna mit-temp. Fil-fatt, hafna fatturi huma marbutin mat-temp bhall-burdata, it-tip ta' hwejjeg li jintlibsu u hafna affarijiet ohra relatati ma' h...

Aqra Iktar...

Wahda Mill-Ftit Kaccaturi Nisa Maltin

Wahda Mill-Ftit Kaccaturi Nisa Maltin

Ramona Portelli tintervista lil Jessica Borg

Ninsabu f'seklu fejn ma fadalx distinzjonijiet bejn ir-rwoli li jaghmel ir-ragel u dawk tal-mara. Illum     il-mara kapaci tag...

Aqra Iktar...

Irid Inehhi L-Biza’ Mir-Rettili Li Ghandhom Xi Whud

Irid Inehhi L-Biza’ Mir-Rettili Li Ghandhom Xi Whud

Ramona Portelli tintervista lil Johann Spagnol

Hija komuni li persuna trabbi qattus, kelb jew fenek bhala pet id-dar, izda hafna jarawha stramba li persuna trabbi serp, wi...

Aqra Iktar...

L-Ahwa Ghandhom Irwol Importanti Fil-Hajja Ta’ Persuna B’dizabbiltà

L-Ahwa Ghandhom Irwol Importanti Fil-Hajja Ta’ Persuna B’dizabbiltà

Ramona Portelli tintervista lil Melanie Magri

Hafna drabi jigri li naraw persuna fuq it-televizjoni taghna u ma nobsrux xi jkun hemm wara l-kwinti, fil-hajja personali ta'...

Aqra Iktar...

Kotba Ta’ Taghrif Ghat-Tfal Fl-Isptar Mater Dei

Kotba Ta’ Taghrif Ghat-Tfal Fl-Isptar Mater Dei

Ramona Portelli tintervista lil Claire Catanzaro

Dan l-ahhar sirt naf li hargu zewg kotba adattati ghal tfal li jkunu pazjenti f'Mater Dei u biex fuq kollox isiru familjar...

Aqra Iktar...

Ghalih Marc Funebri Jfisser Kalma, Riflessjoni U Gost

Ghalih Marc Funebri Jfisser Kalma, Riflessjoni U Gost

Ramona Portelli tintervista lil Gordon Baldacchino

Dan l-ahhar il-habiba tieghi Sarah qaltli li taf b'persuna li tista' tkun ta' interess ghalija biex nintervista. Fil-fat...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 36

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata