Sunday
Mar 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Jiddedika L-Granet Tieghu Biex Jikkomponi Muzika Klassika

Jiddedika L-Granet Tieghu Biex Jikkomponi Muzika Klassika

Dan l-ahhar il-gurnalista u habiba gdida tieghi Antonia ghadditli kuntatt ta' habib taghha li huwa kompozitur. Nghid id-dritt, mal-ewwel interessajt ruhi la hu talent Malti, u malajr ghamilt kuntatt mieghu. Qed nirreferi ghal Karl Fiorini, kompozitur Malti li jghix Parigi. Ghandu hamsa u tletin sena, u ma tantx ghandu lok ghal passatempi ghax il-muzika tokkupa l-hsibijiet tieghu minn xhin jistenbah sakemm jigi biex jorqod.

Sa minn ckunitu Karl kien migbud lejn l-arti u l-kitba. Trabba f'ambjent li l-muzika klassika ma kienx jaf x'inhi, imma meta sema' l-ewwel darba s-sitt sinfonija ta' Beethoven hass xi haga indeskrivibbli go fih. Kellu xi tmien snin. Ghalih dik kienet il-muzika, il-bqija xejn ma interessah. Ilu jghix Parigi madwar seba' snin u qabel kien jghix Londra, fejn ghamel l-istudji tieghu, izda wara hames snin kellu bzonn kambjament. L-aktar li jikkomponi hija muzika klassika kontemporanja, filwaqt li l-iktar li jikteb huwa ghall-orkestra.

Aqra Iktar...
 

Bis-Simpatija Tieghu Qed Jisraq Diversi Qlub

Bis-Simpatija Tieghu Qed Jisraq Diversi Qlub

Ramona Portelli Tintervista Lil Clayton Zammit

L-intervista tieghi ghal-lum nista' nghid li hija ma' bniedem simpatiku kemm b'mod personali, kif ukoll bil-parti tieghu li ...

Aqra Iktar...

Ilu Dilettant Tar-Ring Announcing Minn Ckunitu

Ilu Dilettant Tar-Ring Announcing Minn Ckunitu

Ramona Portelli Tintervista Lil Ryan Calleja


Dan l-ahhar skoprejt guvni li, fil-fatt, ghamel kuntatt mieghi hu stess u kellimni dwar dak li bhalissa qed jipprattika u jirs...

Aqra Iktar...

L-Ark Ta' Noè Tas-Siggiewi

L-Ark Ta' Noè Tas-Siggiewi

Minn dejjem ammirajt persuni li, mill-ftit jew hafna li jkollhom, jaqsmu ma' haddiehor. Xi whud, sfortunatament, isibuha difficli li jaghmlu dan, u ssib xi ohrajn li for...

Aqra Iktar...

Irritornat Ghall-Immudellar Wara Seba’ Snin

Irritornat Ghall-Immudellar Wara Seba’ Snin

Ramona Portelli tintervista lil Alexia Psaila

F'daqsxejn ta' gzira nistghu nghidu li m'ahna neqsin minn xejn. Stazzjonijiet tat-televizjoni ghal wiehed, tnejn, tlieta u ...

Aqra Iktar...

Irnexxielha Tonqos Aktar Minn 20 Kilo Fi Tmiem Xhur

Irnexxielha Tonqos Aktar Minn 20 Kilo Fi Tmiem Xhur

 

Ftit xhur ilu sirt naf persuna gdida permezz ta’ hbieb ohra li ghandi jiena.  Kelma ggib ohra u f’kemm ili nghidlek sirt naf xi fatti interessanti dwarha.  Qed nirreferi...

Aqra Iktar...

Bil-Fotografija Jikkompeti Mieghu Nnifsu

Bil-Fotografija Jikkompeti Mieghu Nnifsu

Ramona Portelli Tintervista Lil Clint Gerald Attard

Ta' spiss inqalleb fl-internet u nehel meta jolqotni xi haga. Fil-fatt, kont ili ninnota ritratti ta' xeni sbieh u pers...

Aqra Iktar...

Art Club 2000

Art Club 2000

 

Xi xhur ilu kont ghaddejja minn triq sekondarja fil-Mellieha u ghaddejt minn quddiem binja li malajr skoprejt li hija Art Club 2000. Fil-fatt, fuq barra kien hemm il-Pre...

Aqra Iktar...

Irnexxielha Tghaqqad It-Tpingija Mal-Moda

Irnexxielha Tghaqqad It-Tpingija Mal-Moda

Ramona Portelli Tintervista Lil Saz Mifsud

L-arti tilqa' fiha hafna kategoriji ta' talenti differenti. Sirt niehu gost insir naf b'Maltin li kapaci juru t-talenti lil had...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 34

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata