Monday
Jul 06th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Rebbieha Tat-Titlu Miss Malta 2015

Rebbieha Tat-Titlu Miss Malta 2015

Ramona Portelli tintervista lil Sarah Mercieca

Proprju nhar is-Sibt 6 ta' Gunju 2015 ittellghet it-52 edizzjoni tal-konkors nazzjonali Miss Malta li ghalih jiena attendejt bi hgari. Fil-konkors ikkompetew ghal dan it-titlu prestigjuz ghoxrin finalista u t-titlu ntrebah minn Miss Balzan (Sarah Marcieca) ta' erbgha u ghoxrin sena. B'hekk kien jixirqilha intervista sabiex insiru nafuha aktar mill-qrib u tispjegalna b'aktar dettall l-avventura gdida taghha.

Sarah toqghod Hal Balzan, u proprju ghalhekk kienet qed tirrapprezenta lil Hal Balzan bhala l-lokalità taghha. Hija persuna single u tahdem bhala insurance executive, filwaqt li tiehu gost timmudella u anke tipprattika l-ezercizzji fizici.

Aqra Iktar...
 

Ghal Pajjiz Aktar Nadif

Ghal Pajjiz Aktar Nadif

Ramona Portelli tintervista lil Ramon Deguara

Ghandu wiehed u erbghin sena, minn Hal Luqa izda joqghod iz-Zurrieq. Bhala passatempi jsegwi hafna l-futbol, kollezzjonist ta...

Aqra Iktar...

Qatt Ma Kellu Hsieb Li Jimmudella

Qatt Ma Kellu Hsieb Li Jimmudella

Ramona Portelli tintervista lil Andrei Scerri

Il-personalità li tkellimt maghha llum huwa  l-mudell Andrei Scerri, zaghzugh b'futur li jista' jqallghu lira tajba.  Jekk le...

Aqra Iktar...

Sfida L-Misthija U Sar Kantant

Sfida L-Misthija U Sar Kantant

Ramona Portelli tintervista lil Daniel Muscat

Dan l-ahhar interessani kantant li, minbarra li huwa kemxejn misthi, beda l-kant pjuttost meta kien kiber. Hafna drabi persun...

Aqra Iktar...

Jikklassifika Fit-Tielet Post Bhala Chef Junior Ghal Malta

Jikklassifika Fit-Tielet Post Bhala Chef Junior Ghal Malta

Ramona Portelli Tintervista Lil Gabriel Caruana

Ftit gimghat ilu l-prezentatur tar-radju u habib antik tieghi, Arthur, ikkuntattjani sabiex jinfurmani b'personalità intere...

Aqra Iktar...

Jisfida S-Sogri Bil-Kapacitajiet u l-Abbiltajiet Tieghu

Jisfida S-Sogri Bil-Kapacitajiet u l-Abbiltajiet Tieghu

Ramona Portelli tintervista lil Morgan Chetcuti

Nghiduha kif inhi, mhux facli li titlaq ix-xoghol tieghek ghal xi xoghol iehor kompletament differenti.  Imma kultant dawn ...

Aqra Iktar...

Tghum Is-Sena Kollha Minkejja Li Johdilha Hafna Mill-Hin

Tghum Is-Sena Kollha Minkejja Li Johdilha Hafna Mill-Hin

Ramona Portelli tintervista lil Shanice Cassar

Personalment inhobb nghum hafna u nkun qed nistenna li jasal is-sajf kull sena wara li tghaddi x-xitwa.  Mhux l-ewwel darba ...

Aqra Iktar...

Tirrecta u Tidderiegi Digà, Minkejja l-Età Zghira Taghha

Tirrecta u Tidderiegi Digà, Minkejja l-Età Zghira Taghha

Il-personalità li kellimt illum hija wicc familjari ma' dawk li jsegwu d-drama lokali televiziva u anke t-teatru. Dan l-ahhar konna qed insegwuha fuq id-drama lokali It-T...

Aqra Iktar...

Tiddisinja Moda Fuq Kuncetti Maltin

Tiddisinja Moda Fuq Kuncetti Maltin

Ramona Portelli Tintervista Lil Ritienne Zammit

 

Il-moda fiha oqsma diversi u kultant infiniti. Wara kull bicca hwejjeg ikun hemm storja twila ta' dettall, ricerka, u hidm...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 36

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata