Wednesday
Sep 17th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Intervista

Icedi l-Mikrofonu u Jaqbad il-Pinna Biex Jasal Ghand il-Bniedem

Icedi l-Mikrofonu u Jaqbad il-Pinna Biex Jasal Ghand il-Bniedem

Ramona Portelli Tintervista Lil Ivan Bartolo

Lil Ivan Bartolo, il-personalità li intervistajt illum, kont ili nafu b’mod personali. Minbarra li t-tnejn li ahna noqoghdu l-Mosta, kif jghid il-Malti, tista’ tghid li mhux l-ewwel darba kilna l-kirxa flimkien.  Kulhadd jafu bhala prezentatur bravu, izda dan l-ahhar jista’ jsejjah lilu nnifsu awtur ukoll.

Ghadni kif spiccajt naqra l-ewwel ktieb ippubblikat minnu Jien Miljunarju. Ktieb li nista’ nghid ma tlaqtux minn idejja dan is-sajf. Garrejtu kullimkien mieghi, sal-bahar ukoll. Zammni hemm naqra, u kull episodju li semma Ivan hija realtà ta’ hajtu, u fuq kollox jghaddi hafna pariri siewja ghall-hajja iebsa tal-lum. Fil-fatt, min digà qara l-ktieb tieghu, qalulu kemm hu kuragguz ghax wera kemm hu miftuh.

L-iskop u l-idea ta’ Jien Miljunarju hu li jghin lill-qarrejja u jasal ghand dawk tal-fiducja tieghu biex jghixu hajja aktar hienja u jitghallmu jharsu lejn il-pozittiv tal-hajja. Minbarra esperjenzi u rakkonti, wiehed jista’ jsegwi sensiela ta’ pariri u metodi li holoq Ivan stess jew ipprattikahom waqt mumenti iebsa f’hajtu.

Ivan ghandu erbgha u erbghin sena, prezentatur ta’ hafna programmi, l-aktar dawk socjali. Ihobb immens it-tliet neputijiet tieghu. Il-mimmi t’ghajnejh hija kelba li ghadha kemm ghalqet tliet snin. Il-passatempi tieghu huma l-kitba, il-mixi u l-films, l-aktar thrillers.

Ta’ min jghid li Jien Miljunarju huwa l-ewwel ktieb ippubblikat ta’ Ivan. B’kurzità ridt inkun naf kif beda jibnih, sakemm fl-ahhar mill-ahhar dan il-ktieb issa digà jinsab fuq l-ixkafef ta’ xi whud. “Fil-bidu ta’ din is-sena bhal qisu hassejt xi haga fija li kelli nibda nikteb. Bdejt nikteb u nqassamha lil xi hbieb tieghi bhal Fr Mario Attard, Edward Torpiano, Roberta Buhagiar u ohrajn. Bdew jaghmluli kuragg biex inkompli nikteb u nippubblika. Wara erba’ gimghat waqaft nikteb. Hassejt li, mela la waqaft, il-ktieb kien lest. Fil-fatt hekk kien.  Kienu erba’ gimghat tal-meravilja! Inspjegabbli,” beda jghidli Ivan.

Il-ktieb Jien Miljunarju ghandu jservi ta’ gwida ghal kull politiku genwin, ghal kull bniedem li jrid jifhem ahjar lill-Kreatur, kull cittadin gentlom u kull min jaspira ghal hajja edifikanti fost ohrajn. “Sa certu punt Jien Miljunarju huwa awtobijografija. Bl-esperjenzi li ghaddejt minnhom, b’mod miftuh u li jifhmu kulhadd, naqsam mal-qarrej hsibijiet imsejsa fuq il-qawwa tal-mohh. Nemmen li dan il-mohh huwa strument qawwi li permezz tieghu il-Kreatur ghamlu xbieha tieghu,” beda jghidli Ivan.

Fil-ktieb innutajt li Ivan ta’ spiss beda jaghti kliem ta’ farag lil haddiehor, specjalment minn dak li kien digà ghadda minnu. B’hekk staqsejtu kif ihares lejn il-hajja llum. “Illum inhossni pprivileggjat nghix kull mument. Illum il-gurnata nahseb aktar, ingawdi l-hajja, inhobb! Kuljum infakkar lili nniffsi u nghid: “Jum iehor misluf,” allura niffoka li llum se jkolli gurnata sabiha. B’hekk ma jkollix cans nara d-dizappunti li jista’ jkolli tul il-jum. Niffoka li llum se jkolli jum tal-magija u naghmel il-jum tajjeb kemm nista’! Niffoka li kull jum ser ikolli jum energetiku! Li kull mument ser jaghmilni ferhan! Drajt napprezza kull mument! Grat ghal dak kollu li qed jigri madwari,” sostna Ivan.

Idawwar id-dwejjaq f’ferh

Bhal diversi ohrajn, l-awtur, Ivan stess, ghadda minn mard familjari u anke minn tmiem ta’ relazzjoni ta’ mhabba. Minn dak kollu li ghadda Ivan, permezz tal-ktieb tieghu qed jittrasferixxi certu energija pozittiva fuq il-qarrej. “Fil-ktieb hemm hafna pariri u metodi kif wiehed jibdel il-hsibijiet tieghu, idawwar id-dwejjaq f’ferh, il-mard f’sahha, id-disfatti f’lezzjonijiet, u l-problemi jibda jsejhilhom sfidi, u l-impossibbli jibda jarahom possibbli.  L-importanti li wiehed ikun car xi jrid f’hajtu, jemmen u jibda jara bit-tielet ghajn l-affarijiet gejjin lejh. Ovvjament, l-aktar haga importanti hi li tintelaq f’idejn il-Kreatur, u jmexxik hu. Thalli f’idejh u kollox jaqa f’postu,” stqarr dwar dak li ghadda minnu.

Kollox ma’ kollox Ivan jistqarr li tghallem hafna mill-hajja, u issa bit-tama li l-hajja titghallem xi haga minghandu. Mistoqsi x’qed jistenna ezattament, wegibni: “Li jaqraw il-ktieb. Jaghmluh taghhom u biz-zmien, jekk jipprattikaw dawk il-principji li hemm fih, jaraw kif it-trasformazzjoni se ssehh, bhalma sehhet fija! Perezempju, illum il-gurnata inhobb immens anke lil min kissirni, mhux ghax jixraqlu, izda ghax inhobb lili nniffsi.

Illum hu l-ewwel jum tal-kumplament ta’ hajtek

Is-sabih minn dan il-ktieb johrog car u tond li l-awtur, mill-faqar tieghu, ihossu ‘miljunarju’, u jixtieq li dak li hemm go fih jaqsmu ma’ kulhadd. “Hadd ma jista’ jghid, “Ara ha nhassar dak l-episodju minn hajti b’gomma,” izda kulhadd jista’ jghid, “Illum hu l-ewwel jum tal-kumplament ta’ hajti.” Kulhadd jista’ jibda llum u jtemm kapitlu qadim f’hajtu u jibda wiehed gdid,” sostna Ivan.

Fil-ktieb tieghu, Ivan jishaq fuq il-fatt li hadd mhu ser jaghtik il-paci fil-qalb, hlief int lilek innifsek. “Ilkoll kemm ahna dejjem infittxu l-paci fil-qalb u s-serhan tal-mohh. Però drajna li, jekk l-affarijiet ma jsirux kif irriduhom ahna, insofru u nirrabjaw. Li wiehed jistenna hija xi haga tajba, izda jrid izomm f’mohhu li d-dizappunti huma inevitabbli. Ic-cirkustanzi fil-hajja l-hin kollu jinbidlu, ghalhekk wiehed irid ikun lest ghall- bidla l-hin kollu.

Waqt l-intervista, f’mohhi beda jberren li hafna drabi nkunu mdawrin b’hafna hbieb, izda meta tfittex issib li ftit huma veri. Madwarna naraw hafna stalletti, ghira u negattività. Iddiskutejt ma’ Ivan dwar kif jista’ bniedem jikkumbatti dan kollu bla ma forsi jaghti kaz izzejjed. “Tghallem ixrob mill-ilma tal-bir tieghek stess. Hajti ma tiddependi minn xejn u minn hadd. Jien ma rridx inkun prigunier tac-cirkustanzi li jigruli f’hajti. Jien wahdi, jien l-uniku sors f’hajti. U minn hawn ’il quddiem kull cirkustanza f’hajti tibda taghmel sens, anke f’mumenti iebsa, f’mumenti difficli, f’mumenti li m’ghandi l-ebda kontroll fuqhom. Jekk ma nistax inwaqqaf il-maltempata, tal-anqas naghmel bhal Noe u nibni arka,” kien il-parir tal-awtur.

Illum il-gurnata Ivan tghallem jifrah bis-semplicità tal-hajja. “Illum infittex hajja semplici. Meta wara x-xoghol immur id-dar u nara l-ommi hajja, missieri u l-kelba jistennewni hija sensazzjoni inspjegabbli li mhix facli tesprimi. Aktar u aktar meta bnedmin professjonali sentejn ilu kienu qaluli li ommi ma fadlilhiex aktar minn sena hajja.” 

Fl-ahhar nett stedint lil Ivan jghaddi messagg ghall-qarrejja tal-gazzetta KullHadd.  “Jien Miljunarju fih sensiela ta’ valuri u principji li nistghu nhaddnuhom ma’ qalbna u nuzawhom biex intejbu l-hajja taghna stess billi niehdu l-kontroll ta’ hajjitna f’idejna. Minn esperjenzi awtobijografici xtaqt naqsam mieghek din l-esperjenza u kif nistghu nohorgu minn bosta nases mentali li kultant ninsgu f’hajjitna minghajr ma nkunu ntbahna. Fuq kollox, grazzi li permezz tal-ktieb se taghtini l-permess li ssir tafni ahjar,” temm jghid Ivan Bartolo.

Jien Miljunarju jista’ jinksieb mill-hwienet tal-kotba ewlenin madwar Malta u Ghawdex.

Aqra Iktar...
 

Koppja Li Ghazlu Li Jqattghu L-Honeymoon Taghhom Fil-Gana

Koppja Li Ghazlu Li Jqattghu L-Honeymoon Taghhom Fil-Gana

 

 

Ramona Portelli Tintervista Lil Noel U Edel Borg Mizzi

Normalment kull koppja li jizzewgu, wara li jghaddi t-tieg imorru jiddevertu u jqattghu xi gimgha jew gimaghtejn f...

Aqra Iktar...

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

Hajjitha Tesperimenta Bil-Make-Up

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Il-Park tal-Majjistral

Il-Park tal-Majjistral

Il-Park tal-Majjistral huwa park nazzjonali f’Malta li jifforma parti minn Natura 2000. Kien inawgurat   fl-2008. F’dan il-park jinsabu hafna artijiet bhal Ras il-Wahx, I...

Aqra Iktar...

Jixtieq li l-Komunita' Maltija fl-Awstralja Terga' Tissahhah

Jixtieq li l-Komunita' Maltija fl-Awstralja Terga' Tissahhah

Ftit gimghat ilu, b’sorpriza rcivejt email mill-Awstralja, fejn il-persuna li baghtitli infurmatni li ssegwi   l-intervisti tieghi minn dak ’il boghod kollu. Hadt gost ha...

Aqra Iktar...

Mudella, Artista U Ssuq Il-Powerboats

Mudella, Artista U Ssuq Il-Powerboats

Ramona Portelli Tintervista Lil Maria Galea

 

Dan l-ahhar persuna li naf hajritni nintervista zaghzugha li f’hajjitha ppruvat diversi linji differenti. Fil-fatt, din it-tfaj...

Aqra Iktar...

Breeder: L-Ewwel Film Malti Tal-Biza’ Ghac-Cinema

Breeder: L-Ewwel Film Malti Tal-Biza’ Ghac-Cinema

Ramona Portelli Tintervista Lil Patrick Vella

Dan l-ahhar skoprejt li lokalment ser ikollna xi haga gdida ghal pajjizna. Fil-fatt, ghall-ewwel darba f’Malta mistenni johro...

Aqra Iktar...

Operazzjoni f’siequ ressqitu aktar lejn id-drama

Operazzjoni f’siequ ressqitu aktar lejn id-drama

Ramona Portelli Tintervista Lil Clayton Pace

Kull min isegwi l-maggoranza tad-drama lokali fuq it-televizjoni, zgur li sar familjari mal-wicc zaghzugh ta' Clayton Pace li ...

Aqra Iktar...

Introduciet it-Threading f’Malta u Ghawdex

Introduciet it-Threading f’Malta u Ghawdex

Ramona Portelli tintervista lil Dorianne Catania

Dan l-ahhar kelli suggeriment minghand habib tieghi, li fil-passat hdimna fuq produzzjoni televiziva lokali flimkien, biex...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 32

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata