Wednesday
Jul 29th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

AVVANZ SOCJALI, AVVANZ AMBJENTALI

AVVANZ SOCJALI, AVVANZ AMBJENTALI

F'dawn l-ahhar granet il-Gvern qieghed jizviluppa inizjattivi f'zewg oqsma li jistghu ikunu inizjattivi li jkomplu javvanzaw l-aspetti ambjentali u socjali tal-hajja Maltija, specjalment il-kwalita' tal-hajja tal-familji taghna. Avvanzi marbuta wkoll ma suggetti li insegwi mill-qrib anke fuq livell Ewropew.

Matul l-ahhar xhur smajna hafna dwar l-ambjent hekk kif huwa car li fortunatament is-sensittivita' ghal-ambjent naturali f'Malta, bhal fil-bqija tal-Ewropa, qieghda dejjem tkompli tikber. Meta nitkellmu dwar l-ambjent irridu nitkellmu wkoll b'sens ferm aktar usa ta' dak li normalment jigi f'mohhna.

L-ambjent jinkludi l-ambjent naturali u l-hajja rurali imma jinkludi wkoll il-kwalita tal-arja li ticcirkondana ta' kuljum, l-emissjonijiet tal-karozzi b'certu karozzi jniggzu ferm aktar minn ohrajn, il-qabza li rridu naghmlu ghal fuel li jniggez anqas minn dak li ahna mdorrijin bih, il-bzonn li nharsu lejn trasport elettriku, sorsi ta' energija li huma ferm aktar nodfa minn dak li kellna nghixu bihom ghal snin twal, it-tniggiz fil-bahar ta' madwarna, l-ekonomija ambjentali li filwaqt li thares l-ambjent tista' wkoll tohloq l-impjjiegi, l-ekonomija cirkolari li permezz taghha naraw li l-iskart li modrrijin narmu minghajr ma nuzawh nippruvaw naghmlu uzu ahjar minnu, it-tibdil fil-klima u s-sostenibbilita'. Din il-lista zgur li ma tinkorporax kollox u hemm hafna aktar affarijiet li wiehed jista' jirreferi ghalihom.

Naf li l-harsien tal-ambjent u l-biodiversita' ser jibqghu jkunu fost l-ikbar sfidi ta' zminijietna. U kien ghalhekk li fil-Parlament Ewropew ghazilt li niffoka wkoll fuq dan il-qasam.

Nemmen li fl-Ewropa kollha kemm hi nistghu nghamlu iktar u f'certu kazi nistghu nghamlu ahjar. Ukoll f'pajjizna, dak li hu hazin jrid jittranga, imma dak li hu tajjeb ma jistghax jigi skartat. Filwaqt li ninnota l-kritika li tkun qed issir naf wkoll li qed issir hidma siewja mill-Ministru Leo Brincat u li ser thalli rizultati fit-tul.
Illum xtaqt niffoka fuq ir-riforma fil-MEPA li tista' taghti sahha gdida lid-drigh ambjentali tal-MEPA, b'awtorita' awtonoma u indipendenti. Hadt gost nara l-bidu tat-twettieq ta' dan il-wieghda, li hija wieghda ohra fil-programm elettorali li ghazel l-poplu u li l-Gvern wara kollox qieghed hemm biex jwettaq.
L-indipendenza ta' din l-awtorita hija riaffermata fil-fatt li bhala awtorita' gdida ser tkun rapprezentata fil-Bord tal-Ippjanar. Iktar minn hekk ghaliex mhux ser tibqa parti mill-Awtorita tal-Ippjanar, ghal-ewwel darba din l-awtorita' ser tkun wkoll tista tappella minn decizjoni li tittiehed mill-Awtorita tal-Ippjanar.

Fl-opinjoni tieghi il-fatt li din l-awtorita' l-gdida fl-irwol ta' regolatur tfassal politika ambjenatli u tara li din tigi attwata, u tohrog jew tichad l-permessi ta' attivitajiet pubblici skont l-impatt ambjentali taghhom, huwa pass pozittiv. Ir-riforma ghandha l-potenzjal li taghti sahha akbar wkoll kemm lill-NGOs u anke lill-Kunsili Lokali.

Dan kollu jfisser b'mod car li l-ufficcjali pubbici li huma responsabbli mill-ambjent f'pajijzna ser jinghataw sahha akbar biex jghamlu xogholhom. Dan fl-istess spirtu ta' dak li jixtieq l-pubbliku hemm barra.

Fil-bidu tal-artiklu wkoll semmejt l-iskart u l-htiega li nibdew naraw kif nistghu naghmlu uzu ahjar mill-iskart li nipproducu. Dan ifisser ukoll immaniggjar ahjar tal-iskart. Bhala parti minn ekonomija cirkolari efettiva, hemm l-aspett li l-iskart organiku jista' jintuza u jigi mibdul fi prodott li jista' jintuza bhal m'hu il-kompost. Ghalhekk li hadt gost li din il-gimgha f'pajjizna thabbret skema pilota tal-borza tal-iskart organiku. Sa ftit zmien ilu Malta ma kienet thaddem l-ebda skema ta' riciklagg.

Madanakollu b'xoghol tajjeb li sar minn gvernijiet differenti u anke permezz ta' inizjattivi bhal-Eko skola illum ghandna sitwazzjoni ahjar, specjament fost l-izghar generazzjonijiet li saru ambaxxaturi tas-sostenibbilita'.

Apparti minn dan il-Gvern impenjat fuq ghadd ta' inizjattivi, riformi u kampanji ohra biex insahhu l-qasam ambjentali.

Aqra Iktar...
 

Solidarjetà Mal-Istudenti Tal-MCAST

Solidarjetà Mal-Istudenti Tal-MCAST

Alex Saliba President FZL

L-attakk feroci tad-Deputat Nazzjonalista George Pullicino hasad lil bosta studenti tal-MCAST li hassewhom imzeffna f'kontroversja frivola li nho...

Aqra Iktar...

Appogg Shih Ghall-MCCF 1 Euro Campaign

Appogg Shih Ghall-MCCF 1 Euro Campaign

Anton Vella SMEs Helpdesk Executive, Malta Employers' Association

Kif forsi digà smajtu, ftit ilu l-E.T. l-President ta' Malta Marie-Louise Coliero Preca nediet il-kampanj...

Aqra Iktar...

Il-Battalja ta’ Buena Vista

Il-Battalja ta’ Buena Vista

Hafna nies jafu b'battalji bhal dawk ta' Alezja, Waterloo, Stalingrad, u ohrajn li kienu decizivi fl-istorja tad-dinja, jew ghall-inqas id-dinja maghrufa sa dak iz-zmien....

Aqra Iktar...

Qares L-Gheneb

Qares L-Gheneb

Qeghdin fl-aqwa tas-sajf, shana papali donnu n-natura halfet li tixwina. Madankollu, il-hidma politika ghadha ghaddejja b'momentum mghaggel u tul dawn l-ahhar gimaghtejn ...

Aqra Iktar...

Gvern Laburista…Gvern Li Jahdem

Gvern Laburista…Gvern Li Jahdem

01. Wara l-investiment tal-akbar kumpanija Ciniza tal-mobile phones fid-dinja Huawei, fiz-zmien li gej mistenni jithabbar  izjed investiment barrani lejn Malta, kemm mill...

Aqra Iktar...

Georgios il-Grieg u Ganni l-Malti

Georgios il-Grieg u Ganni l-Malti

Georgios huwa isem komuni hafna fil-Grecja. L-isem ifisser ‘jahdem l-art'. Ganni, akkumpanjat mill-kunjom Borg, huwa l-isem narrattiv li naghtu lic-cittadin Malti meta ni...

Aqra Iktar...

It-Tishih Tal-Intraprizi fil-Qofol Tal-Hidma tal-Gvern

It-Tishih Tal-Intraprizi fil-Qofol Tal-Hidma tal-Gvern

Minn Rachel Powell

Fl-isfond ta' dak li qed jigri ftit 'l hinn minn xtutna fil-Grecja fejn diversi intraprizi qed jiffacjaw sfida difficli hekk kif jinsabu f'xifer precipi...

Aqra Iktar...

Sess Ta' 16-Il Sena, X'waħda Din!

Sess Ta' 16-Il Sena, X'waħda Din!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma nafx min huwa dak il-miġnun li se jmur iħeġġeġ lill-uliedu biex jidħlu f'relazzjoni sesswali qabel ikunu adulti. Kemm il-ġenituri, u anki l-edukaturi, jagħ...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 146

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata