Friday
Aug 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

Grazzi Salv!

Grazzi Salv!

Kont kwazi lestejt dan l-artiklu meta siehbi Dr Toni Abela baghatli SMS – infurmani li sehibna Salvu Seychell halliena. Ma nistax nghid li kienet ahbar li qatt ma hsibt li ser tasal, anke ghax Salvu kien ilu jikkumbatti l-mard, izda meta jasal dak il-mument ix-xokk ikun kbir xorta wahda. Issuktaw it-telefonati ma’ kollegi fl-Amministrazzjoni u attivisti tal-Partit – difficli timmagina l-Partit Laburista minghajr Salvu Seychell. F’daqqa wahda dak kollu li kont ktibt beda jidher irrilevanti. Ghadda ftit hin, u hassart kollox.

Salvu kien bniedem ezemplari kemm f’xoghlu kif ukoll fil-mod kif kien jagixxi ma’ ta’ madwaru. Sa tlett ijiem ilu konna qed nikkomunikaw dwar il-Laqghat Generali Annwali, li ta’ kull sena Salvu kien jiehu hsieb jikkoordina. Bicca xoghol mhux zghira, li tirrikjedi hafna hin, pacenzja u koordinazzjoni. Minkejja li sahhtu kienet dejjem sejra lura, fl-ahhar zminijiet xorta wahda sal-ahhar Salvu hassu fid-dmir li jkompli bix-xoghol kbir li kien jaghmel fil-Partit. Xoghol li kien jaghmel minghajr pretensjoni, u fil-kwiet, minghajr daqq ta’ trombi.

Aqra Iktar...
 

L-akbar avveniment fil-kalendarju tal-FZL

L-akbar avveniment fil-kalendarju tal-FZL

Minn Bryony Bartolo Segretarja Generali FZL

 

Hekk kif inqas minn xahar iehor jinghata bidu lill-IUSY Festival 2014, il-Forum Zghazagh Laburisti bhalissa ghaddej bl-ahhar p...

Aqra Iktar...

Ipokresija Tixghel

Ipokresija Tixghel

Minn Catherine Fenech - Membru fl-Ezekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista

 

Ambaxxaturi u mibghuta specjali

 

Ma kienx memorandum of understanding, ghax rega’ nfetah baraxx...

Aqra Iktar...

Ibbenefika mill-Microinvest

Ibbenefika mill-Microinvest

Minn Anton Vella - SMEs Helpdesk Executive tal-Malta Employers’ Association

 

Issa huwa l-mument li kull negozju zghir jaghraf jahtaf l-opportunità sabiex jibbenefika minn ...

Aqra Iktar...

L-Appostolat Bl-Ixkupa - Fra Roberto Giovanni

L-Appostolat Bl-Ixkupa - Fra Roberto Giovanni

 


Minn Eman Bonnici

Il-Kongregazzjoni tal-Istimmatini Sagri hija stituzzjoni ta’ religjuzi maskili li twaqqfet f’Verona fl-Italja, fl-1816, minn San Gaspare Bertone bil-gha...

Aqra Iktar...

Pass ’il Quddiem Fl-Ekonomija

Pass ’il Quddiem Fl-Ekonomija

 

Minn Mariette Borg – Forum Zghazagh Laburisti

Tiftakruha l-istorja tal-wahx li kienu jirrakkuntawlna minn fuq il-palk tal-mass meetings tal-Partit Nazzjonalista rigward l...

Aqra Iktar...

Ir-Relazzjonijiet Bejn Malta U L-Italja

Ir-Relazzjonijiet Bejn Malta U L-Italja

 

Minn Joseph Cuschieri

 

Hekk kif mill-1 ta’ Lulju ta’ dan ix-xahar l-Italja hadet f’idejha l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew, ghal Malta infethu bibien ta’ opportunitajiet ...

Aqra Iktar...

Is-Sahha…Qabel u Wara

Is-Sahha…Qabel u Wara

Minn Ryan Ellul - Ufficjal Internazzjonali FZL u Kunsillier fil-Fgura

Is-sahha u l-kura medika ghandhom ikunu zewg oqsma fuq nett tal-hidma ta' kull gvern. Ghalhekk is-set...

Aqra Iktar...

Gvern Biezel Daqs il-Poplu Tieghu

Gvern Biezel Daqs il-Poplu Tieghu

Minn Catherine Fenech - Membru fl-Ezekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista

Il-Poplu jirrikonoxxi l-hidma kontinwa ta' dan il-Gvern, li f'dawn is-16-il xahar li ilu jiggve...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 124

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata