Monday
Sep 01st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

Sehem il-Mara fl-Edukazzjoni

Sehem il-Mara fl-Edukazzjoni

 

 

 

Kitba ta’ Thea Leigh Micallef- Membru fil-Forum Zghazagh Laburisti

 

Sa minn Ottubru tal-1991 in-numru ta’ studenti nisa fl-Università ta’ Malta qabez dak tal-guvintur li jattendu korsijiet fi hdan din l-istituzzjoni. Fl-ahhar 23 sena dan id-distakk kompla jizdied biex fis-sena 2013 l-ammont ta’ studenti nisa fl-Università kien ta’ 57.7%.

 

Dan is-success tan-nisa fil-qasam edukattiv ma narawhx biss rifless fl-edukazzjoni terzjarja izda f’kull livell skolastiku iehor – dan kien il-kliem tal-Ministru ghall-Edukazzjoni u x-Xoghol Evarist Bartolo fl-ewwel sessjoni politika tal-IUSY Festival. Il-Ministru zied li l-bniet qed jeccellaw f’suggetti li qabel kienu meqjusa bhala dominati mis-sess maskili, bhax-xjenza u l-inginerija. Dan jista’ jkun kagun tal-fatt li l-maggoranza tal-ghalliema fl-iskejjel Maltin huma nisa u b’hekk studenti subien ghandhom numru ristrett ta’ xempji maskili fl-edukazzjoni.

Aqra Iktar...
 

Madwarna u Ahna

Madwarna u Ahna

 

 

Ma tantx hemm fiex wiehed jitfixkel. Jekk inharsu harsa madwarna, is-sitwazzjoni pre z enti ma tantx hi wahda li wiehed jista’ jkun kuntent hafna biha. Ma nixtieqx ninste...

Aqra Iktar...

Festival Dinji Tal-IUSY Malta 2014

Festival Dinji Tal-IUSY Malta 2014

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Ir-Residenti tan-nofsinhar Maltin Ukoll

Ir-Residenti tan-nofsinhar Maltin Ukoll

Kitba ta' Brandon Spiteri

 

Ghal zmien twil gziritna kienet mhedda li tinqasam f’zewg regjuni mhux ugwali, dak tat-Tramuntana u iehor tan-Nofsinhar. Dan gara ghax Malta bdi...

Aqra Iktar...

Ghaqal u rgulija

Ghaqal u rgulija

Xoghol

Il-Eurostat il-gimgha li ghaddiet ikkonfermat li pajjizna, f’Ì̇unju li ghadda, kellu t-tielet l-inqas rata ta’ qghad fl-Unjoni Ewropea, b’5.6%. Kienu biss l-Awstr...

Aqra Iktar...

Insellimlek Salv

Insellimlek Salv

Minn Dr Marc Sant

 

“Ara Salvu Seychell. Dak ufficjal fil-Partit,” kien jghidli missieri. U jiena, tifel ta’ hames jew sitt snin, waqt li nistenna l-vann tal-iskola jghaddi...

Aqra Iktar...

Success fit-Turizmu

Success fit-Turizmu

Minn Adrian Dominic Ellul

 

Bla dubju li f’dawn ix-xhur tas-sajf ahna l-Maltin ninnutaw influss kbir ta’ turisti li jigu jzuru l-gzejjer taghna. Jekk hux ghal raguni ta’ st...

Aqra Iktar...

Grazzi Salv!

Grazzi Salv!

Kont kwazi lestejt dan l-artiklu meta siehbi Dr Toni Abela baghatli SMS – infurmani li sehibna Salvu Seychell halliena. Ma nistax nghid li kienet ahbar li qatt ma hsibt l...

Aqra Iktar...

L-akbar avveniment fil-kalendarju tal-FZL

L-akbar avveniment fil-kalendarju tal-FZL

Minn Bryony Bartolo Segretarja Generali FZL

 

Hekk kif inqas minn xahar iehor jinghata bidu lill-IUSY Festival 2014, il-Forum Zghazagh Laburisti bhalissa ghaddej bl-ahhar p...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 125

It-Temp

Mon Tue Wed Thu Fri

 

Karikatura

 

Faccata