Saturday
Oct 25th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

Il-mara fis-suq tax-xoghol

Il-mara fis-suq tax-xoghol

Wahda mill-miri principali tal-istrategija Ewropa 2020 hu li jizdiedu r-rati tal-impjiegi fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex jaghmlu tajjeb ghall-fatt li n-numru ta' nies fis-swieq tax-xoghol Ewropej ser ikun qed jonqos minhabba bidliet demografici. F'dan ir-rigward hu rikonoxxut li wiehed mill-punti krucjali, u li jista' jkun li jwassal lill-Ewropa sabiex tilhaq din il-mira, hu l-isforz sabiex tizdied il-partecipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xoghol. Aktar nisa jahdmu jfisser aktar konribuzzjonijiet socjali u tkabbir fl-ekonomija u ghalhekk hu krucjali li wiehed isostni din l-idea.

Aqra Iktar...
 

Lura lejn l-iskola, b'differenza

Lura lejn l-iskola, b'differenza

Skont Nelson Mandela l-edukazzjoni hija l-aktar arma qawwija li biha wiehed jista' jbiddel id-dinja. Li kieku l-istudenti jifhmu l-kobor u l-importanza tat-taghlim f'hajj...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

Huma ftit il-programmi godda fuq l-iskeda tal-One, dan ghax hafna minnhom kienu hemm is-sena l-ohra u se jibqghu jidhru matul din l-iskeda wkoll. Programm partikolari mil...

Aqra Iktar...

X’riha ta’ gass!

X’riha ta’ gass!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gvern li jisma'

 

Ghax dan huwa tassew gvern li jisma', wara konsultazzjoni pubblika wiesgha mal-partijiet interessati kollha, iddecieda li l-elezzjonijiet tal-...

Aqra Iktar...

L-Ewropej, Ic-Cina U Ahna

L-Ewropej, Ic-Cina U Ahna

Ma tridx tkun xi espert politiku biex tintebah li l-kampanja tal-Oppozizzjoni hija intiza jew biex tpingina dipendendi zzejjed fuq r-rabtiet mac-Cina jew, aghar min hekk,...

Aqra Iktar...

L-Esperjenza Ta’ Seminarista Ghawdxi Fil-Gwatemala

L-Esperjenza Ta’ Seminarista Ghawdxi Fil-Gwatemala

Kitba ta' John Bason - President Voluntiera Lajci Missjunarji

Nhar il-Hadd id-19 ta' Ottubru niccelebraw il-Gurnata Missjunarja. Il-Papa Gwanni Pawlu II kien isejhilha l-F...

Aqra Iktar...

Mons. Secondo Bologna - L-Isqof Li Offra Hajtu Ghad-Djocesi Tieghu

Mons. Secondo Bologna - L-Isqof Li Offra Hajtu Ghad-Djocesi Tieghu

Kitba ta' Eman Bonnici

L-ordinarji tad-djocesi huma meqjusa bhala raghajja tal-poplu fdat lilhom, mill-Grieg ‘epískopos', jigifieri wiehed li jghasses, jindokra u jissorve...

Aqra Iktar...

Ic-Cwievet Ghall-Futur Taghna

Ic-Cwievet Ghall-Futur Taghna

Kitba ta' Naomi Cachia - Membru fl-Ezekuttiv tal-Forum Zghazagh Laburisti

L-ewwel gimgha ta' Ottubru ghal hafna zghazagh tfisser ir-ritorn tar-rutina universitarja, u ghal...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

Issa li l-iskedi televizivi ingranaw sew, allura wasal il-waqt tal-gudizzju u issa nistghu nressqu l-hsibijiet profondi taghna. Issa nistghu nikkritikaw, infahhru jew nag...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 127

It-Temp

Sat Sun Mon Tue Wed