Friday
Apr 18th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

Spicca l-Kliem fieragh tal-PN

Spicca l-Kliem fieragh tal-PN

Minn Mario Farrugia Borg - Kandidat ghall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew

L-Ammirall Ottavio Nelson jibqa' maghruf ghall-frazi tieghu: "Ma nafx x'inhi biza'." Ghan-Nazzjonalisti din il-frazi tinbidel ghal: "Ma nafx x'inhi onestà."

Ilha zmien ghaddejja din il-politika. Niftakar lill-eks-Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici jghid li Eddie Fenech Adami kien il-"prim giddieb". Minn hekk baqghet tissensel l-istess hajta.

Dizonestà u omertà

Kemm ilu li tilef il-Gvern, il-Partit Nazzjonalista nesa l-kliem fieragh tieghu ta' "djalogu," "noffru l-id tal-hbiberija," eccetra. Kienu frazijiet biex jigbdu lill-votanti. Issa, li l-poplu cahadhom wahda sew, la jridu djalogu u lanqas johorgu l-ebda id ta' hbiberija. Iridu jimxu bid-dizonestà u bl-omertà.

Izda llum il-poplu ghandu mohhu miftuh u, ladarba ra d-dawl, ma jrid jibqa' fid-dlam ta' dinastija li riedet tisolhu biex titpaxxa minn fuqu.

Kulhadd jiftakar fiz-zmien meta gholew il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. L-iskuza dak iz-zmien kienet li l-prezzijiet taz-zejt kienu gholew internazzjonalment! U l-poplu, li kien imlibbes kappestru u mahkum taht il-frosta, kellu jemmen il-qlajjiet...il-gideb. Jemmen kulma jghidlu l-oraklu!

Ixxaqqu l-pedamenti korrotti

Mal-bidla ghal Gvern serju, li wieghed li Malta kellha tkun ta' kulhadd, ixxaqqu l-pedamenti korrotti. Il-Maltin u l-Ghawdxin irrealizzaw li kienet gidba li l-prezz qed joghla minn barra. Sabu li l-gholi fil-prezzijiet kien finta, ghax numru ta' bazuzli, bil-barka ta' nies imlahhqin, kienu qed jithallew jinnegozjaw minn flus il-poplu l-oghla materja prima li tezisti. Tul is-snin kienu haxxnu bwiethom bil-miljuni ta' ewro...u Alla jbierek, taparsi hadd ma induna.

Mhux hekk biss. Numru ta' msiehba ohra raw kif ikomplu jwettqu l-flagell fuq il-poplu u jkabbru d-dejn tal-Enemalta (li kienet waslet biex tfalli) billi heggew jew kienu mhegga jbaghbsu fl-ismart meters u jisirqu l-provista. Serq li ammonta ghal eluf kbar.

Tal-Partit Nazzjonalista, li sa qabel l-elezzjoni kienu qalu li jekk jergghu jitilghu fil-Gvern ikomplu jghollu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, issa hargu jikkritikaw lill-Gvern tal-poplu, u bdew jesigu biex ma jittihdux passi kontra min baghbas fl-ismart meters, izda jittellghu biss il-Qorti dawk li jinstabu li serqu l-provista u jehlu, bhal fi zmienhom, xi €230 kull wiehed. Riedu f'kelma wahda li min baghbas mal-meters jibqa' jkanta vittorja u min ‘gawda' b'mod hazin mill-provista, jehel xi haga zghira.

Flus il-poplu

Izda l-Gvern jaf li s-serq li sar hu ferm oghla minn €230 u qed jesigi, b'kull fehma retta, li jithallsu lura l-flejjes kollha ‘mhux imhallsa', penali, u interessi fuq l-ammont. Ghax il-flus li ma dahlux fl-Enemalta la huma tal-Partit Nazzjonalista, la huma ta' min baghbas mal-meters u lanqas ta' min naqas milli jhallas il-provista li uza. Huma flus il-poplu, u l-poplu gust jesigi li jithallsu, bhalma hallas hu.

Aktar ma l-Partit Nazzjonalista jipprova jiddistakka ruhu mill-poplu u jmur kontra t-twemmin tieghu, aktar ghandu garanzija li se jtawwal fis-siggijiet tal-Oppozizzjoni...il-post li tant jixraqlu.

 

Aqra Iktar...
 

In-Negozju u l-Parlament Ewropew

In-Negozju u l-Parlament Ewropew

Minn Fleur Vella - Kandidata ghall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

L-ufficcju rapprezentant tal-Parlament Ewropew f'Malta organizza sensiela ta' laqghat ta' konsultazz...

Aqra Iktar...

Zmien Sabih Ghal Pajjizna

Zmien Sabih Ghal Pajjizna

Minn Ryan Ellul, Kunsillier il-Fgura u Ufficjal Internazzjonali Forum Zghazagh Laburisti

Rohs fil-kontijiet

Kemm smajna qabel l-elezzjoni li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma m...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

Xarabank tal-4 ta' April, kif jghid il-Malti: mess il-qlub. Jien, kif tafu, m'iniex xi midhla ta' dan il-programm u wisq inqas tal-prezentatur, izda meta kien hemm bzonn ...

Aqra Iktar...

Bzonn ta' Azzjoni Pozittiva

Bzonn ta' Azzjoni Pozittiva

Minn Peter Cordina - Kandidat ghall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew

M'hemmx ghalfejn nargumentaw wisq fuq l-importanza tal-ugwaljanza bejn is-sessi, specjalment f'socjetà ...

Aqra Iktar...

Sanzjonijiet Fuq Russi

Sanzjonijiet Fuq Russi

Minn Dr. Alfred Sant - Kandidat ghall-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

Kif kien imbassar, l-Unjoni Ewopea nediet numru ta' sanzjonijiet fuq personalitajiet gholjin Russ...

Aqra Iktar...

Forza Malta

Forza Malta

Minn Brandon Spiteri - Forum Zghazagh Laburisti

Ghal zmien twil, hafna kienu xhieda ta' Malta politikament mifruda. L-ideologiji li jhaddnu l-partiti ewlenin f'pajjizna hu...

Aqra Iktar...

TiVi Awards

TiVi Awards

Kulhadd bil-gosti tieghu: minn jghidlek li Angelina Jolie sabiha u min jghidlek li ma toghgbux. Ir-ragel taghha Brad Pitt hawn miljuni iffissati fuqu (ghax qatt ma rajtu ...

Aqra Iktar...

Il-35 Anniversarju ta’ Malta Hielsa

Il-35 Anniversarju ta’ Malta Hielsa

Ghada t-Tnejn 31 ta’ Marzu, pajjizna se jkun qieghed jiccelebra il-35 anniversarju minn meta Malta kisbet il-Helsien. Anniversarju mill-kisba tal-helsien shih mill-hakma ...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 119

It-Temp

Fri Sat Sun Mon Tue

 

Karikatura

 

Faccata