Tuesday
Sep 16th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

Il-Beneficcji Tal-Uzu Mediku Tal-Kannabis

Il-Beneficcji Tal-Uzu Mediku Tal-Kannabis

 

Kitba ta’ Elaine Degiorgio – Membru fl-FZL

 

Id-diskussjoni fuq l-uzu tal-kannabis kienet ilha tidwi f’dawn il-gzejjer ghal diversi xhur, min jikkampanja favur legalizzazzjoni ta’ whud mid-drogi u min xettiku li dan jista’ jwassal ghal iktar abbuz.

 

Intant, l-argument waqa’ fuq l-uzu tal-kannabis minn lenti medika. Fil-fatt, din kienet id-diskussjoni li ddominat it-tinda f’Ghajn Tuffieha nhar it-23 ta’ Awwissu 2014, matul il-IUSY World Festival imtella’ mill-Forum zghazagh Laburisti. Il-panel kien jikkonsisti mill-Ministru tal-Gustizzja, Gvern Lokali u Kultura l-Onor. Owen Bonnici; is-Segretarju Parlamentari ghas-Sahha l-Onor. Chris Fearne; l-Onor. Godfrey Farrugia; rapprezentant tal-Korp tal-Pulizija, is-Sur Norbert Ciappara; u rapprezentant tal-agenzija Sedqa, is-Sur George Grech.

 

Fid-diskors tieghu l-Ministru Bonnici primarjament sahaq li l-Gvern bl-ebda mod mhu qieghed jippromovi l-uzu tal-kannabis jew drogi ohra, jew sahansitra t-traffikar ta’ dawn l-istess drogi. Madankollu, kompla l-Ministru Bonnici, qed tinhass il-htiega li. fejn jidhol l-uzu mediku tal-kannabis. il-beneficcji huma varji. Gvern Laburista ghalhekk xehet ghad-diskussjoni dan il-punt importanti biex. b’mod kawtel u b’responsabbiltà. il-pajjiz jaghmel uzu minn dawn il-vantaggi medici kif digà qeghdin jaghmlu disa’ pajjizi ohra Ewropej. Dan, izda, ghandu jsir biss taht id-direzzjoni tal-konsulent li jkun awtorizzat biex jaghmel dan. Kif spjega l-Onor. Farrugia nnifsu, il-pjanta fin-natural taghha tipprovdi kimika li tista’ tnaqqas l-ugigh ta’ whud mill-pazjenti. Id-derivattivi tal-pjanta ghandhom effett terapewtiku, b’mod specjali ghal pazjenti b’mard terminali. Fil-fatt, huwa rrappurtat li bejn ghoxrin u tletin marda jistghu jgawdu minn dawn il-beneficcji. Huwa rikonoxxut li l-uzu rikreazzjonali tal-kannabis huwa ta’ hsara ghal sahhet il-bniedem, izda d-derivattivi taghha jistghu jaghtu lura d-dinjità li tant tixraq lill-pazjenti taghna. Is-Sedqa stess taghraf dan, tant li taqbel ma’ whud mill-emendi legali proposti.

 

L-Onor. Fearne qal li, kif inhi s-sitwazzjoni llum, f’certi okkazjonijiet estremi, il-ligi tippermetti li l-kannabis tigi importata. Din il-ligi, ghalhekk, mhix wahda radikali izda ser tkun qed tirregola. Hi mmirata sabiex taghti direzzjonijiet cari dwar f’liema okkazjonijiet preskrizzjoni bhal din tista’ tinghata u min jista’ jkollu l-awtorità jaghmel dan.

 

Angolu iehor tal-bidla fil-ligi kif imressqa mill-Gvern huwa dwar dik imsejha depenalizzazzjoni. Bhalissa, meta persuna tinqabad b’pussess ta’ droga, anke jekk zghira, il-Pulizija, flimkien mal-ufficcju tal-Avukat Generali, tressaq lil din il-persuna quddiem il-gustizzja. Dan jiehu z-zmien (xi kultant anke snin) u kif persuna tkun qabdet it-triq ghal hajja ahjar ikollha terga’ tirrispondi, xi drabi anke b’habs, ghal zbalji li saru fil-passat. B’depenalizzazzjoni, madankollu, ma jfissirx li d-droga ser tigi legalizzata kif xi whud jahsbu. Dan bl-ebda mod ma jikkorrispondi mal-hsieb tal-Gvern. B’din il-proposta, meta persuna tinqabad b’pussess ta’ ammont zghir ta’ droga ghal uzu personali, minflok tiffaccja l-gustizzja, tinghata terapija mehtiega b’tama li l-ghadd ta’ zghazagh jew anke tfal li jaqghu f’dan il-vizzju jonqos. Pajjizi Ewropej li ghamlu dawn l-emendi nnutaw rizultati inkoragganti fir-rigward ta’ nies li jaqghu fil-vizzju tad-droga.

 

Is-Sedqa huwa l-port ewlieni f’pajjizna fejn nies li jaqghu fil-vizzju tad-droga jirrikorru ghall-ghajnuna. Ghaldaqstant, l-agenzija tishaq li, filwaqt li gustizzja ghandha ssir dejjem, irridu nifhmu li dawn il-persuni flimkien mal-familji taghhom huma vittmi li jkollhom ghatx ghall-ghajnuna biex jehilsu minn dik ix-xibka li thallihom bla nifs u bla hajja.

 

Il-Pulizija ta’ Malta, sfortunatament, tara diversi mwiet ta’ zghazagh b’overdose, li minn esperiment zghir jispicca l-kagun tal-mewta prematura taghhom. Ghalhekk, f’pajjizna trid tinholoq no-drug culture fejn it-tfal jikbru b’mentalità li d-droga mhijiex stil ta’ hajja izda hija biss mod biex wiehed jahrab mill-problemi li mbaghad jergghu jitfaccaw fl-iktar mumenti dghajfa tal-individwu.

 

Huwa mifhum li l-glieda kontra d-droga mhux mirbuha izda lanqas hija mitlufa. Il-kampanji edukattivi ghandhom jibqghu jissahhu, izda Malta trid tibqa’ aggornata biex b’hekk il-gzira thaddan l-aqwa ligijiet biex thares lil uliedna minn dan il-vizzju qerriedi waqt li toffri l-ahjar terapija ghall-gheziez taghna.

 

 

Aqra Iktar...
 

X'Nieklu u Kif Nieklu

X'Nieklu u Kif Nieklu

Minn Larkin Bonnici Membru tal-FZL


Il-Gimgha 22 ta’ Awwissu, fil-camping site f’Ghajn Tuffieha, giet imtellgha diskussjoni fuq il-fenomenu tal-eating disorders u aspetti o...

Aqra Iktar...

Servizz

Servizz

Tista’ tghid li ghamilt ghomri u zmieni attiv u nahdem fil-politika – fil-Partit Laburista. Ma jiddispjacini xejn. Tul is-snin tghallimt u ksibt esperjenzi godda li sawru...

Aqra Iktar...

Biex Malta tkun l-ahjar fl-Ewropa

Biex Malta tkun l-ahjar fl-Ewropa

Ekonomija b’sahhitha

F’dawn il-gimaghtejn li ghaddew, minn mindu ktibt l-ahhar artiklu, graw diversi avvenimenti f’pajjizna li ma tistax tibqa’ ghaddej u ma tikkummentax d...

Aqra Iktar...

Sehem il-Mara fl-Edukazzjoni

Sehem il-Mara fl-Edukazzjoni

 

 

 

Kitba ta’ Thea Leigh Micallef- Membru fil-Forum Zghazagh Laburisti

 

Sa minn Ottubru tal-1991 in-numru ta’ studenti nisa fl-Università ta’ Malta qabez dak tal-guvintur l...

Aqra Iktar...

Madwarna u Ahna

Madwarna u Ahna

 

 

Ma tantx hemm fiex wiehed jitfixkel. Jekk inharsu harsa madwarna, is-sitwazzjoni pre z enti ma tantx hi wahda li wiehed jista’ jkun kuntent hafna biha. Ma nixtieqx ninste...

Aqra Iktar...

Festival Dinji Tal-IUSY Malta 2014

Festival Dinji Tal-IUSY Malta 2014

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-fam...

Aqra Iktar...

Ir-Residenti tan-nofsinhar Maltin Ukoll

Ir-Residenti tan-nofsinhar Maltin Ukoll

Kitba ta' Brandon Spiteri

 

Ghal zmien twil gziritna kienet mhedda li tinqasam f’zewg regjuni mhux ugwali, dak tat-Tramuntana u iehor tan-Nofsinhar. Dan gara ghax Malta bdi...

Aqra Iktar...

Ghaqal u rgulija

Ghaqal u rgulija

Xoghol

Il-Eurostat il-gimgha li ghaddiet ikkonfermat li pajjizna, f’Ì̇unju li ghadda, kellu t-tielet l-inqas rata ta’ qghad fl-Unjoni Ewropea, b’5.6%. Kienu biss l-Awstr...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 125

It-Temp

Tue Wed Thu Fri Sat

 

Karikatura

 

Faccata