Wednesday
May 27th
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opinjoni

Minn Issa 'L Quddiem

Minn Issa 'L Quddiem

Il-kummenti tal-pubbiku meta jkun qed jigi diskuss is-suggett tal-immigrazzjoni u l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward hafna drabi jkun ... "hafna kliem li ma huwa qed jissarraf f'xejn". Wasal iz-zmien biex din it-tip ta' reazzjoni tibda titnehha mill-hsieb tan-nies billi niksbu l-bidliet li ilna s-snin nistennew.

Il-passi li qed jigu proposti permezz tal-Agenda dwar il-Migrazzjoni li giet prezentata il-gimgha li ghaddiet huma pozittivi. Irridu nghidu li dan il-pjan t'azzjoni wasal wara li l-Parlament Ewropew ilu jahdem hafna u jimbotta lill-Kummissjoni biex tohrog b'azzjoni wahda u mghaquda fuq l-immigrazzjoni. L-istess ilu jghamel pajjizna fejn taht din l-amministrazzjoni l-insistenza zdiedet mhux ftit. Madanakollu dan kollu ma jkun jfisser xejn jekk issal-Gvernijiet tal-istati membri ma japprovawx dak li qed jigi issuggerit.

Intant filwaqt li hu tajjeb li fl-ahhar hemm din l-azzjoni mhux kull mhu qed jigi suggerit huwa l-ideali. Din l-agenda tinkludi sistemi godda dwar rilokazzjoni u resettlement ta' immigranti mahduma skond l-prodott gross domestiku, l-popolazzjoni, kemm dak il-pajjiz ircieva applikazzjonijiet ghal-refugju u l-qghad fil-pajjiz li jkun ser jilqaghhom. Sistema imma li ma tiehux in-kunsiderazzjoni l-kobor geografiku tal-pajjiz meta ahna wiehed mill-aktar pajjizi densi fid-dinja.

Aqra Iktar...
 

TiVi Awards

TiVi Awards

Minn dawn l-erba' kelmiet li ta' kull gimgha nghidu flimkien semmejna bosta programmi televizivi, drama, ahbarijiet u mitt elf haga ohra. Semmejna prezentaturi, produttur...

Aqra Iktar...

Iz-Zewg Festivals Tan-Nar Mirbuha Minn Ghaqdiet Tan-Nar Qrendin

Iz-Zewg Festivals Tan-Nar Mirbuha Minn Ghaqdiet Tan-Nar Qrendin

It-tradizzjoni b'sahhitha tal-loghob tan-nar f'pajjizna, li tmur lura ghal mijiet ta' snin, tibda tilhaq il-qofol taghha issa li ser jibdew        il-festi sajfin. Qabel ...

Aqra Iktar...

Gilda Elettronika Kapaci Tibdel Il-Gisem Tal-Bniedem F’kompjuter

Gilda Elettronika Kapaci Tibdel Il-Gisem Tal-Bniedem F’kompjuter

Roqgha gilda kulur id-deheb, ftit centimetri wiesgha u hafifa daqs rixa, kapaci tikxef l-aktar hsibijiet u sentimenti fondi tal-bniedem. Din hija l-premessa li se jitlaq ...

Aqra Iktar...

“Il-Medicini Psikjatrici Jaghmlu Aktar Hsara Milli Gid”- Il-Professur Gotzsche

“Il-Medicini Psikjatrici Jaghmlu Aktar Hsara Milli Gid”- Il-Professur Gotzsche

"In-nies madwar id-dinja ghandhom jieqfu jiehdu medicini antidipressivi u medicini ohrajn illum qabel ghada biex ikunu ttrattati numru ta' kundizzjonijiet mentali, li jin...

Aqra Iktar...

Skavi, Tezori U…Delitti?

Skavi, Tezori U…Delitti?

Howard Carter haffer fetha zghira imma kbira bizzejjed kemm tghaddi idu b'xemgha mixghula fiha. Il-fjamma ghal naqra ma ntfitlux bir-raxx ta' arja u gassijiet velenuzi li...

Aqra Iktar...

Id-Diversità: Niccelebrawha

Id-Diversità: Niccelebrawha

Naomi cachia - Ufficjal Politiku FZL

Gimgha ilu fakkarna l-Jum Kontra l-Omofobja u t-Transfobja. M'ghandix dubju, u dan accennajt ghalih kemm-il darba anke f'artikli prece...

Aqra Iktar...

It-Tifel tal-Iskjava

It-Tifel tal-Iskjava

Kitba ta' Eman Bonnici

Grazzi ghall-figura ta' San Gorg Preca, fundatur tas-Socjetà tad-Duttrina Nisranija, ahna l-Maltin xi darba jew ohra smajna lkoll bl-hekk imsejha ‘M...

Aqra Iktar...

Ir-Riga tal-Ipokresija

Ir-Riga tal-Ipokresija

Gvern li jahdem

Hidmet dan il-Gvern qed tissarraf f'aktar u aktar investimenti barranin li qed ihallu l-miljuni tal-ewro fl-ekonomija Maltija u joholqu opportunitajiet ta'...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 141

Kummenti Ricenti


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kullhadd/public_html/modules/mod_jomlatest/helper.php on line 40

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata