Wednesday
Jul 23rd
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sport

Ic-Cirkwit u Lil Hinn Minnu

Ic-Cirkwit u Lil Hinn Minnu

Il-Grand Prix tal-Germanja wasal ukoll u bih se nkunu qeghdin naqbzu l-punt nofsani ta’ stagun li s’issa offra battalja interessanti hafna ghall-ewwel post tal-kampjonat tas-sewwieqa. Din is-sena l-GP tal-Germanja se ssir f’Hockenheim, hekk kif din it-tellieqa qeghda talterna ma’ dik tan-Nürburgring wara li Ecclestone gab fi tmiemu l-Grand Prix tal-Ewropa fl-2007, li normalment kienet issir fl-ahhar cirkwit li semmejna.

 

 

 

Separazzjoni?

Is-sewwieq Germaniz Nico Rosberg kellu zewg ragunijiet ghalfejn jiccelebra din il-gimgha hekk kif, wara li pajjizu rebah it-tazza tad-dinja, huwa ffirma kuntratt gdid mal-Mercedes li ha jzommu maghhom ghal diversi snin. Madankollu, ic-celebrazzjonijiet tieghu ghal dan l-ewwel success gew mtappna kemmxejn wara li l-FIFA zammitu milli jaghmel stampa tat-tazza tad-dinja fuq il-helmet tieghu minhabba ragunijiet ta’ copyright assocjati ma’ dan it-trofew.

 

L-estenzjoni tal-kuntratt ta’ Rosberg turi b’mod car li t-tim ghandu l-hsieb li jibni l-progetti tieghu madwar is-sewwieq Germaniz hekk kif dan qieghed jesperjenza l-aqwa stagun tieghu fil-Formula 1. Fl-istess hin, wiehed ma jistax jinjora l-fatt li ahbar simili ghadu ma wasalx fil-kaz ta’ Hamilton, fatt li qieghed isahhah l-ghejdut illi huwa qed jikkunsidra li jhalli l-Mercedes fl-ahhar ta’ dan l-istagun.

 

Krizi Raikkonen

 

Sewwieq iehor li ghandu futur incert huwa Kimi Raikkonen li matul dan l-istagun qieghed ibaghti ferm biex jadatta ruhu ghall-Ferrari tieghu. Dawn il-problemi mmanifestaw ruhhom diversi drabi matul dawn l-ahhar xhur, fosthom fit-tellieqa ta’ Silverstone, fejn l-aggressività tieghu poggietlu hajtu u dik ta’ sewwieqa ohra fil-periklu.

Aghar minn hekk, Raikkonen jidher li qieghed isuq minghajr motivazzjoni ghaliex rarament narawh jiggieled ghall-pozizzjonijiet ta’ quddiem. Minkejja li wiehed irid jammetti li l-Ferrari ftit li xejn hija kompetittiva din is-sena, huwa veru wkoll li Alonso rnexxielu jikseb rizultati ahjar minn tieghu b’mod konsistenti, inkluz podju fil-GP tac-Cina.

Il-Ferrari ma taw l-ebda indikazzjoni li ha jbiddlu xi wiehed mis-sewwieqa taghhom fl-ahhar ta’ dan l-istagun. Però, huwa dubjuz kemm il-Chairman taghhom, Luca Cordero di Montezemolo ha jdum jissaporti n-nuqqasijiet ta’ Raikkonen. Allura jaf jaghzel li jiehu cans b’Jules Bianchi, li mal-Marussia kiseb rizultati pozittivi matul dan l-istagun.

 

Kategorija gdida?

 

Montezemolo ma jidhirx li qieghed jikkonsidra riformi fi hdan il-Ferrari biss. Ftit tal-jiem ilu huwa gie kkwotat li qal illi l-livell ta’ spettaklu fil-Formula 1 tbaxxa ferm matul dawn l-ahhar snin minhabba l-inkompetenza ta’ Bernie Ecclestone. Minhabba f’hekk, huwa qieghed ihoss li fil-vicin jista’ jkun obbligat li jiehu passi serji biex din is-sitwazzjoni tkun korretta.

Ic-Chairman tal-Ferrari ma dahalx f’dettalji dwar x’ghandu f’mohhu. Madankollu, huwa fatt maghruf li fil-passat kien gheddet lil Ecclestone li johloq kompetizzjoni gdida fil-kategorija Formula biex jikkompeti mal-F1 jekk il-Brittaniku ma jikkonsultax iktar mat-timijiet meta jressaq xi riformi importanti.

Wiehed irid jistenna u jara, però f’dan l-istadju jidher kemmxejn difficli li Montezemolo jidhol ghal progett daqshekk ambizzjoni meta ghandu tant xoghol x’jaghmel fi hdan il-Ferrari stess.

 

Jitnehha l-FRIC

 

Fuq livell tekniku, l-FIA talbet lit-timijiet biex ma juzawx is-sistema tal-Front and Rear Interconnected Suspension (FRIC) li fl-opinjoni taghha tikser l-Artiklu 3.15 tar-regolamenti teknici.

Minkejja li ma ntlahaqx il-ftehim unanimu li hemm bzonn biex din il-bidla tkun applikata matul l-istagun kollu, it-timijiet qablu li din il-bicca ma tintuzax f’Hockenheim. Dan qieghed isir biex jaraw x’effett ha jkollu n-nuqqas taghha qabel ma tittiehed decizjoni permanenti.

 

Aqra Iktar...
 

Habta Kerha ghal Hamilton

Habta Kerha ghal Hamilton

Minkejja s-success li kiseb Rosberg, li spicca fil-pole position, kienet il-habta kerha ta’ Hamilton f’Q1 li gibdet l-attenzjoni ta’ hafna mid-dilettanti. Din sehhet fil-...

Aqra Iktar...

Rosberg Taht Pressjoni

Rosberg Taht Pressjoni

Hamilton ma setax ikollu tellieqa ahjar milli kellu l-Hadd li ghadda meta kiseb rizultat li fetah il-glieda ghar-rebh tal-kampjonat tal-piloti berah. Però, l-iktar episod...

Aqra Iktar...

Malta Titlob Opinjoni Dwar Il-Manipulazzjoni Fl-Isport

Malta Titlob Opinjoni Dwar Il-Manipulazzjoni Fl-Isport

Nhar il-Gimgha li ghadda s-Segretarju Parlamentari José Herrera habbar li Malta ghall-ewwel darba talbet lill-Qorti Ewropea tal-Gustizzja opinjoni dwar il-validità jew le...

Aqra Iktar...

“It-triq hija twila ghaliha, imma ma naqtax qalbi”

“It-triq hija twila ghaliha, imma ma naqtax qalbi”

L-ewwel stagun tal-kampjonat Taljan tal-Formula 4 issa riesaq lejn it-tielet rawnd tieghu bit-tlielaq ta’ Mugello ppjanata li jsiru fil-weekend tat-12 u t-13 ta’ Lulju. M...

Aqra Iktar...

Sfida tal-WIlliams?

Sfida tal-WIlliams?

Il-Grand Prix tal-Awstrija offriet l-ispettaklu mixtieq b’tellieqa li zammet lil kulhadd fuq ix-xwiek sal-ahhar kurva. Wara l-problemi li l-Mercedes esperjenzaw fil-Kanad...

Aqra Iktar...

Rizultat Sensazzjonali

Rizultat Sensazzjonali

Ic-cirkwit tal-Awstrija offra sfida partikolari ghal hafna mis-sewwieqa hekk kif bosta minnhom ftit li xejn ghandhom esperjenza ta’ sewqan fuqu. Dan wassal biex isiru div...

Aqra Iktar...

Cost Cap or Bust

Cost Cap or Bust

It-timijiet tal-Formula 1 ghaddejjin b'konflitt iebes dwar kif jistghu jigu kkontrollati l-ispejjez f'dan l-isport. Filwaqt li t-timijiet iz-zghar qeghdin jimbutt...

Aqra Iktar...

Rosberg Jahsad lil Hamilton

Rosberg Jahsad lil Hamilton

Il-kwalifiki ta’ lbierah kienu kkaratterizzati minn problemi ghas-sewwieqa biex itellghu t-temperaturi tar-roti. Din is-sitwazzjoni wasslithom biex imorru ghar-roti super...

Aqra Iktar...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 58

It-Temp

Wed Thu Fri Sat Sun

 

Karikatura

 

Faccata