Sunday
Sep 21st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Avvizi

E-mail Print PDF
Share

PR­OPRJETÀ

TANAYA’S Dev. Ltd: Ghazla kbira ta’ appartamenti f’kull zona ta’ Malta. Jinbieghu minghajr depozitu u nhallsulek il-kuntratt. Offerta specjali. Ghal aktar dettalji cempel 9992 4999.     Minghajr agenti jekk joghgbok.

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } @font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }

Appartament gdid lest minn kollox f’Haz-Zabbar. Jinkludi 3 kmamar tas-sodda, wahda en-suite, kcina, salott u kamra tal-ikel combined, bil-lift, parti mill-bejt u kamra tal-hasil. Il-prezz jinkludi 2 garaxxijiet ta’ karozza wahda u iehor ta’ 4 jew 5 karozzi. Prezz negozzjabbli ta’ €230,000. Cempel 7949 8280.

PROPJETA GHALL-KIRI


@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }

Appartament gdid lest minn kollox f’Haz-Zabbar. Jinkludi 3 kmamar tas-sodda, wahda en-suite, kcina, salott u kamra tal-ikel combined, bil-lift, parti mill-bejt u kamra tal-hasil. Fil-prezz jinkludi 2 garaxxijiet ta’ karozza wahda u iehor ta’ 4 jew 5 karozzi. Prezz tal-kirja ta’ €800 fix-xahar, negozzjabbli. Cempel 7949 8280.


@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }AFFARIJIET GHALL-BEJGH

Inbighu kull tip ta’ arloggi. Selezzjoni kbira ta’ arloggi tal-idejn Casio u Citizen, kemm digital jew analogs, varjetà kbira ta’ alarm clocks, kemm Citizen, Seiko Dugena tal-marka Pierre Cardin. Varjetà sabiha ta’ cuckoos li jahdmu kemm bil-habel u bil-batterija. Prezzijiet tajbin. Naghmlu wkoll tiswijiet ta’ arloggi tal-idejn, tal-hajt u grandfather clocks. Naghmlu wkoll testing bil-pressure test machine, sistema ta’ testing ghal kull tip ta’ arloggi biex jintuzaw ghall-ilma (vacuum test u pressurised test) waqt li qieghed tistenna ghalih. Tiswija bil-garanzija. Irrikorru 110, Triq il-Kungress Ewkaristiku, il-Mosta. Cempel ghal aktar informazzjoni fuq 2141 7253 jew 9982 5389.


Sodda tal-anzjani kkultivata li tista’ tigi mhaddma b’remote control. Intuzat ftit zmien biss.
Sufan-kantuniera, iswed miksi bir-rexin
2 wall-units tal-cane wahda bil-hgieg
Cempel 7939 4865 jew 9951 1823.


Sander, kalibratur, zewg piedi wisa’, kundizzjoni mill-aqwa. Cineg grit 60 u 120 biex imorru maghha. Ghal aktar informazzjoni cempel 7961 7945.


AGR AUTO JAPANESE Parts gHall-KAROZZI

Inbighu kull tip ta’ parts ta’ karozzi Gappunizi u Koreani, fosthom Kia, Toyota, Isuzu, Daewoo, Mitsubishi, Honda, Subaru. Huma wkoll importaturi ta’ zjut u air filters, shock absorbers, brake pads, clutches, ecc. Parts genwini. Ghal aktar informazzjoni cempel 2144 6839 jew 9947 4504. Fax: 2147 0295.    Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


TAGHLIM

Korsijiet f’livell Ordinarju f’diversi suggetti bhall-Matematika,  Ingliz, Malti, Franciz, Fizika u ohrajn. Noffru wkoll korsijiet tal-ECDL. Prezz €35 kull module. Noffru wkoll korsijiet bazici fil-kompjuter, €50. Cempel 2166 2241    jew 7766 2241 jew zur is-sit        elettroniku www.tudorinstitute.com
NURSING

Care and Cure Group Ltd: infermiera mharrga, caring assistants, nannies, nies imharrgin biex izommu kumpanija, ghajnuna fid-djar u night sitters. Servizz ta’ 24 siegha, Ghandna wkoll ghall-kiri: wheelchairs, hoists, commodes, walking frames u hospital beds. Ghal aktar informazzjoni cempel fuq dawn    in-numri: 2137 6946/ 9947 0178.


DAR GHALL-ANZJANI


Medina Home for The Elderly, 106 Labour Ave, ir-Rabat. Dar ghall-anzjani mghammra bil-ku­mditajiet kollha. Staff ikkwalifikat. Nur­­ses u care wor­kers 24 siegha. Prez­zi­jiet ragonevoli li jibdew minn €25 kull persuna. Nac­cettaw respite u bed ridden. Cempel         fuq  dawn in-numri: 2145 4908, 2145 4858 jew  7945  4908.


INVESTIGAZZJONI PRIVATA

Zwigijiet, gherusija u relazzjonijiet ohra. DNA testijiet forensici, tfal mahtufa minn Malta, kazijiet civili, kazijiet ohra fil-qorti. Problemi ta’ kumpaniji jew negozju. Naghtu xhieda fil-Qorti.
Nahdmu f’Malta u kif ukoll barra. Cempel 7959 0000 jew This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


TAGHLIM TAS-SEWQAN


Tewmi Group ghal lezzjonijiet tal-karozzi kemm manual u kif ukoll automatic. Cab service u karozzi ghall-kiri bi prezzijiet ragonevoli. Zur is-sit www.tewmi.com jew cempel  9942 2422.


XOGHOL TAL-GEBEL

Varjetà ta’ hwat, horoz, kanali tal-ilma, cangatura qadima jew gdida, kantun qadim, lavur ta’ kull tip.  Biex tikseb aktar informazzjoni cempel lil Jason  fuq in-numru 2143 2352 jew 9947 7167.


KISI, TIBJID U TIKHIL

Jason Gatt ghal kull xoghol ta’ tibjid u tikhil, kisi normali, fuq il-fil, fuq xoghol antik u bil-pont, kisi bil-gibs u graffiato. Kiri ta’ cherry picker (tower ladder). Ghal aktar infromazzjoni cempel fuq 9945 4235 jew 2180 5811.


Darren Water Proofing

Ghal kull tip ta’ xoghol fuq faccata, bjut, appoggi, gallarijiet, ecc. Membrane jew liquid membrane. Mela pprotegi l-proprjetà tieghek mill-ilma tax-xita u cempel issa ghal stima b’xejn bin-numru 7905 8883 jew idhol fuq is-sit www.darrendoitall.com


WaterProofing u membrane

Il-bejt tieghek jaghmel l-ilma?
Ghandek problema ta’ moffa?
Kenda Ltd issolvilek il-problema. Nispecjalizzaw fuq xoghol ta’ waterproofing u membrane b’10 snin garanzija. Xoghol professjonali bl-aqwa materjal ISO pool. Ghal stima bla obbligu cemplu 7972 9967 jew zur is-sit www.kendawaterproofing.com


MUSIC LINK

Issibilna kull tip ta’ strumenti muzikali, fosthom drums kemm akustici u elettrici, cymbals, percussion, pjanijiet digitali, baby grand pianos, sound mixers u sound cards. Apparat ta’ DJ sound systems, kitarri klassici u akustici, bass guitars, strumenti tar-ram, wood winds, vjolini, spare parts u accessorji ohra. Ghandna ssib ukoll kotba tal-muzika tat-taghlim. Mur    Music Link, 262, Triq Fleur-de-Lys, B’Kara. Cempel 2148 2796.


ESTENSJONIJIET TA' TELEFOWNS


Tiswija u installazzjoni fuq estensjonijiet tat-telefowns ghal kull tip ta’ linji fissi. Ghal aktar informazzjoni tista’  ccempel fuq 7993 0419.


MANNICK DANCING SCHOOL

Lezzjonijiet taz-zfin fuq stili ballroom jew Latin-Amerikan. Lezzjonijiet taz-zfin ghall- beginners u kompetizzjonijiet minn Imperial Qualified Dance Teacher (I.S.T.D.) Ibghat SMS fuq 7925 3015   jew cempel 2138 6818 sa 12.00pm.


SITWAZZJONI VAKANTI

Vin Aluminium, il-Marsa. Jinhtieg haddiem, preferibbilment bl-esperjenza, ghal xoghol fuq l-aluminium, fuq basi part-time. Cemplu 9946 5666.

 

Lezzjonijiet tal-Privat

Lezzjonijiet tal-privat tal-Ingliz ghall-istudenti tas-Sekondarja tal-hames sena. Attenzjoni indivdwali ghall-ezami tal-O-levels. Il-lezzjonijiet jinghataw minn ghalliema kkwalifikati f’Hal Tarxien. Noti huma inkluzi. Cempel 7904 8236.

 

Qed infittex maid ta˙t l-34 sena ghal xoghol ta’ tindif go dar. Mhux single mother u jkollha kondotta nadifa. Tigi ppreferuta jekk ikollha CV. Cempel fuq 9984 5661.

 

Talba Lill-Ispirtu S-Santu

Int li ssolvi l-problemi kollha, dawwal it-toroq kollha tieghi biex nikseb dak li nehtieg. Inti li tajtni d-don divin biex nahfer u ninsa d-deni kollu li jsir kontra tieghi, li f’kull mument ta’ hajti tkun magenbi. F’din it-talba qasira nixtieq nirringrazzjak ta’ dan kollu waqt li nikkonferma mill-gdid li qatt ma ninfired minnek anke quddiem l-illuzjonijiet materjali. Nixtieq li nkun mieghek fil-glorja ta’ dejjem. Grazzi ghall-hniena tieghek lejja u lejn dawk li jigu minni.

Din it-talba ghandha tinghad tlett ijiem wara xulxin. Wara tlett ijiem it-talba tkun maqlugha, anke jekk ghall-bidu tidher difficli. It-talba ghandha tkun ippubblikata mill-ewwel wara li tinqala’ l-grazzja bla ma tissemma’ x’kienet.

 

@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }

BAZAR

Bazar b’risq Dar Nazareth fiz-Zejtun hdejn il-knisja parrokkjali taz-Zejtun, mit-22 sas-27 ta’ Settembru, bejn id-9am u 12pm u l-4pm u s-7pm.

 

 

It-Temp

Sun Mon Tue Wed Thu

 

Karikatura

 

Faccata