Saturday
Mar 28th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Avvizi

E-mail Print PDF
Share

PROPRJETÀ

Proprjetà ghall-kiri: Showroom fil-qalba ta' Hal Qormi, qieghda kantuniera, spazjuza u sabiha. Mghammra b'kollox ghall-kiri. Cemplu fuq 2149 1217 jew 9946 0488.

Zewg plots f'Haz-Zabbar f'zona tal-izvilupp b'qies ta' 23 pied faccata u 83 pied fond kull plot. Cemplu fuq 9989 0808.

TANAYA'S Dev. Ltd: Ghazla kbira ta' appartamenti f'kull zona ta' Malta. Jinbieghu minghajr depozitu u nhallsulek il-kuntratt. Offerta specjali. Ghal aktar dettalji cempel 9992 4999. Minghajr agenti jekk joghgbok.


ART GHALL-BEJGH

Art ghal villa fin-Naxxar b'qies ta' 300 metru kwadru. Prezz €435,000. Art ohra ghal semi-detached bi 32 pied wisa', 75 pied tul u wara tispicca 26 pied. Prezz €270,000. Dar kbira fil-Mosta b'qies ta' 40 pied b'100 pied. Prezz €620,000. Cempel 2141 0466 jew 9988 2001.


AFFARIJIET GHALL-BEJGH

Ghodda tal-mastrudaxxi ghall-bejgh: Cana tal-pied u tigbed sa 9 pulzieri u nofs, cana tal-idejn tas-6 pulzieri tahdem bid-dawl, cross cut u 4 lupi, ammont ta' sand paper, res tal-kxaxen, mannarett u rixketta, mejda biex tahdem fuqha, sgorbi tat-torn u tal-iskultura u morsa. Prezz totali €3,000. Prezz diskutibbli. Cempel 9945 9899 jew 2122 4174.

Christmas village tac-ceramika b'200 bicca bi skating ring u ferrovija. Christmas tree twila sitt piedi u nofs kompluta bl-accessorji. Prezz bargain mill-Kanada. Cempel fuq 7901 2709.

Gakketta tal-fur tal-fox. Mill-isbah. Size 16. Kundizzjoni perfetta. Prezz bargain mill-Kanada. Cempel 7901 2709.

Ghandna varjetà kbira ta' arloggi bhal Tissot, Citizen, Casio, Michael Kors, Fossil, Esprit, Festina u Q&Q. Issibilna wkoll arloggi ta' mal-hajt, zveljarini u selezzjoni ta' Cuckoo Clocks mill-Black Forest. Noffru servizzi rigward tiswija ta' kull tip ta' arlogg kif ukoll nibdlu batteriji, cineg, naqtghu kull forma ta' hgiega, ecc. Ghal dawk l-arloggi tajbin ghall-ilma, noffru s-servizz ta' water pressure test waqt li tistennew ghalih. Nispecjalizzaw ukoll fuq tiswija ta' Grandfather Clocks u kull tip ta' Clock. It-tiswija hija bil-garanzija.
Ghal aktar informazzjoni zur is-sit: www.expresswatchrepairs.com jew irrikorru 110, Triq il-Kungress Ewkaristiku, il-Mosta. Cempel 2141 7235.

SERVIZZI

Korsijiet f'livell Ordinarju f'diversi suggetti bhall-Matematika,  Ingliz, Malti, Franciz, Fizika u ohrajn. Noffru wkoll korsijiet tal-ECDL. Prezz €35 kull module. Noffru wkoll korsijiet bazici fil-kompjuter, €50. Cempel 2166 2241 jew 7766 2241 jew zur is-sit elettroniku
www.tudorinstitute.com

Tewmi Group ghal lezzjonijiet tal-karozzi kemm manual u kif ukoll automatic. Cab service u karozzi ghall-kiri bi prezzijiet ragonevoli. Zur is-sit www.tewmi.com jew cempel 9942 2422.

Lezzjonijiet taz-zfin fuq stili ballroom jew Latin-Amerikan. Lezzjonijiet taz-zfin ghall- beginners u kompetizzjonijiet minn Imperial Qualified Dance Teacher (ISTD) Ibghat SMS fuq 7925 3015 jew cempel 2138 6818 sa 12.00pm.

Medina Home for The Elderly, 106 Labour Ave, ir-Rabat. Dar ghall-anzjani mghammra bil-ku­mditajiet kollha. Staff ikkwalifikat. Nur­­ses u care wor­kers 24 siegha. Prez­zi­jiet ragonevoli li jibdew minn €25 kull persuna. Nac­cettaw respite u bed ridden. Cempel fuq dawn in-numri: 2145 4908, 2145 4858 jew 7945 4908.

Care and Cure Group Ltd: infermiera mharrga, caring assistants, nannies, nies imharrgin biex izommu kumpanija, ghajnuna fid-djar u night sitters. Servizz ta' 24 siegha, Ghandna wkoll ghall-kiri: wheelchairs, hoists, commodes, walking frames u hospital beds. Ghal aktar informazzjoni cempel fuq dawn in-numri: 2137 6946/9947 0178.

Zwigijiet, gherusija u relazzjonijiet ohra. DNA testijiet forensici, tfal mahtufa minn Malta, kazijiet civili, kazijiet ohra fil-qorti. Problemi ta' kumpaniji jew negozju. Naghtu xhieda fil-Qorti.
Nahdmu f'Malta u kif ukoll barra. Cempel 7959 0000 jew This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

XOGHOL TA' MANUTENZJONI

Ghal kull tip ta' kisi bil-gibs, ramel u siment, graffiato, zebgha, xoghol fuq l-antik, xoghol fuq il-pond, madum, membrane, dawl u ilma. Cempel fuq 7928 5444.

Tiswija u installazzjoni fuq estensjonijiet tat-telefowns ghal kull tip ta' linji fissi. Cempel fuq 7993 0419.

Varjetà ta' hwat, horoz, kanali tal-ilma, cangatura qadima jew gdida, kantun qadim, lavur ta' kull tip. Cempel lil Jason fuq in-numru 2143 2352 jew 9947 7167.

Jason Gatt ghal kull xoghol ta' tibjid u tikhil, kisi normali, fuq il-fil, fuq xoghol antik u bil-pont, kisi bil-gibs u graffiato. Kiri ta' cherry picker (tower ladder). Cempel fuq 9945 4235 jew 2180 5811.

WP Ltd ta' Triq ix-Xitwa, Hal Qormi, jispecjalizzaw fuq xoghol ta' waterproof membrane, damp proofing u rubberised paint. 25 sena esperjenza. Stimi b'xejn u prezz moderat. Cempel 2148 8972, 2143 8326, 9944 5527 jew 9949 3840 jew zur is-sit www.wpmalta.com

Ghal kull tip ta' xoghol fuq faccata, bjut, appoggi, gallarijiet, ecc. Membrane jew liquid membrane. Mela pprotegi l-proprjetà tieghek mill-ilma tax-xita u cempel issa ghal stima b'xejn bin-numru 7905 8883 jew idhol fuq is-sit www.darrendoitall.com

Il-bejt tieghek jaghmel l-ilma?
Ghandek problema ta' moffa?
Kenda Ltd issolvilek il-problema. Nispecjalizzaw fuq xoghol ta' waterproofing u membrane b'10 snin garanzija. Xoghol professjonali bl-aqwa materjal ISO pool. Ghal stima bla obbligu cemplu 7972 9967 jew zur is-sit www.kendawaterproofing.com

AVVIZI OHRA

MUSIC LINK Issibilna kull tip ta' strumenti muzikali, fosthom drums kemm akustici u elettrici, cymbals, percussion, pjanijiet digitali, baby grand pianos, sound mixers u sound cards. Apparat ta' DJ sound systems, kitarri klassici u akustici, bass guitars, strumenti tar-ram, wood winds, vjolini, spare parts u accessorji ohra. Ghandna ssib ukoll kotba tal-muzika tat-taghlim. Mur Music Link, 262, Triq Fleur-de-Lys, B'Kara. Cempel 2148 2796.

AGR AUTO JAPANESE Parts gHall-KAROZZI Inbighu kull tip ta' parts ta' karozzi Gappunizi u Koreani, fosthom Kia, Toyota, Isuzu, Daewoo, Mitsubishi, Honda, Subaru. Huma wkoll importaturi ta' zjut u air filters, shock absorbers, brake pads, clutches, ecc. Parts genwini. Ghal aktar informazzjoni cempel 2144 6839 jew 9947 4504. Fax: 2147 0295. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Notle InstallAtions. Ghal kull xoghol ta' elettriku, plumming, aircondiotns, stallazjoniet, tiswijiet u servicing, cemplu 7703 3906 jew 2749 9656. Electrician bil-licenzja.

Part-Time Technician: Jinhtieg urgenti biex isewwi ghodda, brown goods, ecc.
B'sentejn esperjenza. Ibaghtu CV lil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it jew cemplu
ghall-appuntament fuq 2149 7041 u staqsu ghal John Ellul. Ignazio Anastasi
Ltd, l-Imriehel.

Din id-Darba: ‘Labour' Jien, Emanuel (maghruf bhala Noel) Bezzina, ser nikkontesta l-elezzjoni tal-kunsilli lokali ghal-lokalità taz-Zebbug/Marsalforn mal-Partit Laburista. Nixtieq nigbed l-attenzjoni tal-kostitwenti tieghi sabiex jekk ghandhom xi lment jew bzonn personali jistghu javvicinawni jew jikkuntattjawni fuq 9942 5441.
Il-Malti jghidlek: "Trid tahdem biex jifthulek." Tikkonfondux u tisthux ghax Noel jifthilkom zgur biex jismaghkom.
Noel Bezzina - Locci

 

 

 

It-Temp

Sat Sun Mon Tue Wed

 

Faccata